Byavisa Sandefjord - [PDF Document] (2024)

Byavisa Sandefjord - [PDF Document] (1)

– Vil gi dårlige resultater

SANDEFJORD Onsdag 11. mars 2015 Uke 11 – nr. 47 Årgang 2

Prøveordning kan ødelegge russefeiringa

Russepresident Lars-Erik Erlandsen er lettet over at ikke årets russetid blir ødelagt av eksamen midt i feiringa. Han mener en slik ordning vil føre til dårligere eksamensresultater.

– Mange vil uansett prioritere russtida, sier Erlandsen. Prøveordningen er nå til behandling hos Utdanningsdirektoratet og kan tidligst være en realitet i 2016. Vestfold er eneste fylke som ønsker en slik ordning. SIDE 4

Åpner for gratula-sjoner SIDE 2-3

Tema Bo SIDE 12-17

Prøv vår bilvaskmaskin

Få med SPYLERVÆSKE GRATIS når du vasker bilen hos oss!

Profesjonell Service AS • Nordre Kullerød 13, 3241 SandefjordTlf. 33 45 02 21 • E-post: [emailprotected]

Støvsug kostnadsfritt!

Best og billigst i byen!

Vi fikser det!

Antikk - Brukt - Retro - Leker - Plater - Sølv - MyntEikhallen, Tønsberg 21-22 mars kl 11-17

Bill. kr 50 for helgenInfo/påmelding: www.eikhallen.no - [emailprotected] - Tlf. 924 18 506

gRATIS VeRdIVuRdeRIng

Søn. 15- 17Fri entre.

www.slakterabrahamsen.no

Bestill konfirmasjonsmaten din hos oss!

Kvalitet og service siden 1879

Tlf. 33 18 11 45 - Kongegata 18, LARVIK

99,-Gamle E-18 mellom Sandefjord og Larvik.

Dagens middag m/dessertbord

Åpent fra 06.30 til 21.00 - Tlf: 33 19 24 80God hjemmelaget mat.Rom, hotellhytter, konferanser, julebord mm.www.holms.as

fra

Hairspray på Verdens- teateret SIDE 21

Allierer seg under samme tak SIDE 8-9

Gir alt for seier SIDE 23

Byavisa Sandefjord - [PDF Document] (2)

N Y H E T E R B Y A V I S A S A N D E F J O R D 11. mars 20152

Nesten 45.300 innbyggere i Sandefj ord Det var nesten 45.300 innbyggere i Sandefj ord ved årsskiftet. Sammenliknet med situasjonen for ti år siden, er folketallet nå 8,8 prosent høyere. Innbyggertallet i Norge nærmer seg nå 5,2 millioner. Det er en økning på nesten 12 prosent siden 2005. Seniorrådgiver i Statistisk sentralbyrå Marianne Tønnessen sier at antallet innbyggere nå øker relativt raskt.

Flere kjører bil alene Biltrafikken i byene har økt de siste fem årene. Flere kjører alene i bil, færre har med passasjerer, og rei-selengden har økt. Det viser den nasjonale reisevaneundersøkelsen som Transportøkonomisk Institutt nå har presentert. Intervjuer med over 61.000 normenn over 13 år er grunnlaget for rapporten. Rundt 3.600 av dem var fra byregionene i Vestfold. Forskningsleder Randi Hjorthol ved Transportøkonomisk institutt sier at folk generelt kjører lengre for å komme seg til jobb.

I forrige uke ble Byavisa Sandefj ord ett år. Nå sat-ser lokalavisa videre med blant annet nye spalter og mer plass til leserne.

BENTE WEMUNDSTAD tekst

Det er ett år siden Byavisa Sandefjord kom i postkassene til folk i Sandefjord og Stokke for første gang. Ettårsdagen ble markert på kontoret i forrige uke, men viktigere enn burs-dagsfeiring er den videre satsin-gen på produktet.

I disse dager jobbes det nem-lig med nye spalter og en liten endring i layout. Dette gjøres sammen med de andre byavise-ne i Drammen, Tønsberg, Moss, Sarpsborg og Fredrikstad.

– En av de viktigste endringene vi gjør er å åpne for gratulasjons-hilsener. Nå kan alle sende inn sine hilsener enten det er burs-dager, nyfødte eller brudepar. Dette er naturligvis en tjeneste som er helt gratis, sier redak-tør og daglig leder Hildegunn S. Riksfjord.

LeserbrevByavisa Sandefjord ønsker også å gi leserne mer plass i spaltene. Derfor vil det åpnes for meningsytringer som lese-rinnlegg eller kommentarer.

– Vi setter veldig stor pris

på alle som tar kontakt med oss både på telefon og epost. Vi håper at enda flere vil gjøre det framover. Det er for leser-ne vi lager avis og derfor set-ter vi stor pris på deres enga-sjement, forteller Riksfjord.

Hardt arbeid– Det å etablere seg som helt ny avis i en ny by er hardt arbeid. Nå ser vi at arbei-det betaler seg. Vi får mange positive tilbakemeldinger på avisa og blir savnet hvis vi uteblir. Det er gode signaler for oss, men vi kommer ikke til å lene oss bakover av den grunn. Vi skal levere et enda bedre produkt framover, slår Riksfjord fast.

Byavisa Sandefjord håper at leserne gjennom endringene blir enda mer bevisst på mulighetene avisa gir dem som lesere og innbyggere i Sandefjord og Stokke.

[emailprotected]

I de seks byene Byavisa opererer på Østlandet taper Amedias abonnementsaviser cirka 10 prosent i opplaget fra 2013 til 2014. De eneste abonnementsavisene med plusstall, er de små og ultralokale utfordrerne i randsonen.

GEIR A. ARNEBERG tekst og foto

Pendelen vil ikke snu. Forrige uke la Mediebedriftenes Landsforening (MBL) ut opp-lags- og lesertallene for norske medier i 2014. Det er dyster lesing for de store by- og regions-avisene – og for riksavisene spe-sielt. Opplagstallene bekrefter en trend som har vart over mange år, der de aller fl este abonne-ments- og løssalgsavisene i lan-det har betydelig tilbakegang.

Taper 10 prosent årligFor noen er nedgangen drama-tisk med et fall rundt 10 prosent – bare på det siste året.– Det gjør noe med disse avisenes husstandsdekning, samtidig som det er betydelige inntekter som blir borte. Med en medieutvik-lingen som går stadig raskere i retning av mer nett og mobil er det liten grunn til å tro at denne trenden vil brytes, sier Bjørn Larsen, sjef for Byavisa-konsernet på Østlandet, med seks ukeaviser under sine vinger.

–Vi i Byavisa har lenge sagt at det ikke er slik at folk ikke lenger vil lese nyheter og motta infor-masjon og reklame på papir, de vil bare ikke betale for papiraviser lenger. Både som lese- og rekla-meprodukt er papiravisen fort-satt etterspurt og våre seks for-skjellige Byaviser opplever høyere etterspørsel enn noen gang. Først

og fremst på grunn av eksklu-siviteten i sakene våre. Derfor vil den ukentlige lokale utgaven av Byavisa fortsette å vokse i et mediemarked i kraftig endring, legger Larsen til.

Høst spør ingen avis-vårAvisforsker og medieprofessor Sigurd Høst ved Høgskolen i Volda har i mange år fulgt avis-utviklingen i Norge. Han regis-trerer at de små lokalavisene kla-rer seg merkbart bedre enn de store regionsavisene. Aller verst er imidlertid utviklingen for de største riksavisene.

–Jeg syns utviklingen for abonnementsavisene er trist. Konsernene har nok vært litt for ivrige på å skjære i staben. Når man øker prisen parallelt med å senke sidetallet på avisene slår dette negativt ut. I 2005/2006 var jeg med på en undersøkel-

se for MBL som fastslo at 30 prosent av kundene til abonne-mentsavisene synes prisene var for høye. Siden den gang har prisene eskalert ytterligere, og da kan man jo bare tenke seg til hva en tilsvarende undersøkelse ville vist i dag, sier Sigurd Høst til Byavisa, og er også noe bekymret for hvordan de store avishusene etterstreber samarbeidsplattfor-mer fremfor å dyrke den lokale profi len.

–Det er en grunn til at det er de minste avisene som klarer seg best. Det sier noe om hva folk vil ha, sier han. Medieprofessoren er fortsatt delaktig i prosjekter på vegne av MBL. Men ikke på papir. –I dag bruker jeg tid på å fi nne ut av betalingsmodeller på nett for nettløsninger. Det gjenspeiler på mange måter inn-tektsgrunnlagene for mediehu-sene i fremtiden, sier Høst.

FEIRET: Byavisa Sandefj ord fylte ett år i forrige uke. Det ble feiret på kontoret. F.v: Marlin Raastad

(frilansjournalist), Silje Kristengård (mediekonsulent), Weronica Karlsrud (mediekonsulent), Tine Elise Nielsen

(mediekonsulent), Hildegunn S. Riksfj ord (daglig leder/redaktør) og

Hilde Jeanett Lorentzen (journalist).

Hurra for Byavisa og

Abonnementsavisene tappes

KONKURRENTENE SLITER: Konsernsjef Bjørn Larsen i Byavisa – som opererer Amedia-byene Sandefj ord, Tønsberg, Drammen, Moss, Fredrikstad og Sarpsborg – opp-lever at alle konkurrentene taper stort i opplaget. – Folk vil ikke lenger betale for aviser, konkluderer Larsen.

Byavisa Sandefjord - [PDF Document] (3)

3N Y H E T E RB Y A V I S A S A N D E F J O R D11. mars 2015

www.fretex.no

Takk til deg som gir til Fretex og takk til deg som handler på Fretex!Når du gir klær til Fretex er du med på å støtte miljøet og hjelpe mennesker

tilbake til arbeid. I 2014 fikk over 450 jobb gjennom Fretex sitt attførings- arbeid. Fretex er en viktig del av Frelsesarmeen, og en del av inntekten

på salg av brukte varer går til Frelsesarmeens øvrige sosiale arbeid.

Se etter din nærmeste tøyboks og butikker på www.fretex.no

Besøk også vår nettbutikk på www.fretexbutikken.no

Flere har besøkt Sandefj ord kinoDet har så langt i år blitt solgt litt over 15.400 kinobilletter til Sandefj ord kommunale kino. Det er en oppgang på 1,8 prosent i forhold til samme periode i fj or. I løpet av januar og februar ble det solgt billetter for 1,4 millioner kroner. Det er 8,4 prosent mer enn i samme periode i 2014.

Send inn dine gratulasjonerNå kan du sende inn bursdagshilsener, bryllupsbilder og bilder av nyfødte til Byavisa Sandefj ord. Dette er helt gratis. Send inn bilde på MMS ved å sende BYSA FOLK til 2077 eller på epost grafi [emailprotected] ord.no. Legg ved bilde og en kort gratulasjons-tekst så kommer hilsenen i førstkommende utgave av Byavisa.

Nye traineesykepleiere på SiVSykehuset i Vestfold skal nå ansette seks nye traineesykepleiere. Dette er en videreføring av prosjektet som startet i fj or høst da 12 traineesykepleiere ble ansatt. –Vi ønsker et større erfaringsgrunn-lag for traineeordningen og ansetter derfor et nytt kull nå. Det vil gi oss kunnskap nok, sier prosjektleder Sølvi Astrup.

g leserne

s i rekordtempo

Eksklusivt og lokaltMens abonnementsavisene i sta-dig større grad baserer sin drift på nettbaserte produkter, er det fortsatt rom for papiraviser i mange år framover. Ifølge Bjørn Larsen er gratisaviskonseptet rustet til å møte fremtiden. –Bærebjelken i vår virksomhet er Byavisas redaksjonelle produkt.

Byavisa skal være lokal og ha fokus på mennesker. Fremover skal vi bli enda mer lokale for å møte lesernes ønske på best mulig måte. En god lokalavis som kommer til alle i kom-munen blir lest – og gjennom det blir den også en attraktiv reklamekanal, sier Bjørn Larsen.

[emailprotected]

FAKT

A Bekreftet opplagstall 2014Avis Opplag 2014 Opplag 2013 Endring Endring%Drammens Tidende 26545 29124 -2579 9,7Eikerbladet 3143 3076 67 2,1Tønsberg Blad 22727 24544 -1817 8,0Sandefj ords Blad 11368 12149 -781 6,9Moss Avis 12078 13229 -1151 9,5Fredrikstad Blad 16693 18801 -2108 12,6Demokraten 5460 5427 33 0,6Sarpsborg Arbblad 11029 12262 -1233 11,2 109043 118612 -9569 8,8

Kilde: Mediebedriftenes Landforening (MBL) og Landslaget for lokalaviser (LLA)

Rådmannen i Sandefj ord fi kk ikke gjennomslag for å starte kutt-prosessen i tje-nestetilbudet. Alt for tidlig, men er formannskapet.

HILDE LORENTZEN tekst

Det samme politiske fl ertallet som før jul vedtok en økono-miplan for 2015-2018 der det var innbakt enn innsparing på 22 millioner kroner fra og med 2016, ga kuttforslagene til rådmann Gisle Dahn en kald skulder i formannskapet forrige tirsdag. Nå må råd-mannen trolig vente med å se på kutt-muligheter til utpå høsten, etter at han i juni har skissert et forslag til ramme-verk for 2016-budsjettet for bystyret. Rådmannen hadde sett for seg en prosess der de

ulike etatene skulle starte et internt arbeid for å se hvor det kunne strammes inn, for så å legge forslagene til kutt fram for politisk behandling. Med ostehøvel-prinsippet ønsket rådmannen å kutte etter etatenes budsjettstørrel-ser, der 22 millioner kroner var blitt til cirka 25 millio-ner kroner. Rådmannen så for seg at helse- og sosia-letaten skulle stramme inn livreima med 11 millioner kroner og skole- og barneha-ge 10 millioner kroner. Men slik blir det ikke, i hvert fall ikke ennå. Dersom kuttene ikke kommer, må rådmannen fi nne inndekning i økonomi-plan for 2016-2019. I 2017 er imidlertid gamle Sandefjord kommune historie. I den samme saken ble det opplyst at etatene i 2014 hadde et

mindreforbruk på 34 millio-ner kroner. Kraftfondet lever-te i fjor 43 millioner kroner mer enn budsjettert – med en avkastning på 66 millioner kroner. Kommunepolitikerne har dessuten et håp om at revidert nasjonalbudsjett og kommuneproposisjonen som legges fram i midten av mai, kan gi mer klingende mynt i kommunekassa – og at kutte-ne dermed kan unngås.

I utgangspunktet var saken om å starte kutt-prosessen kun lagt fram til politisk behandling i formannska-pet. Saken ble enstemmig utsatt og etter forslag fra Arbeiderpartiet blir saken nå også lagt fram som en orien-tering i bystyret.

[emailprotected]

Rådmannen vil vente med kutt

Byavisa Sandefjord - [PDF Document] (4)

Byavisa Sandefjord arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens fa*glige Utvalg (PFU) er et klage-organ som behandler klager mot pressen i presse-etiske spørsmål.

Pressens fa*glige Utvalg, P.B 46 Sentrum, 0101 Oslo Tlf. 22 40 50 40, faks 22 40 50 55, E-post: [emailprotected]

LEDER

Abonnementsavisene mister abonnenter. Flere og fl ere vil ikke lengre betale for avisa. Da er det godt at det fi nnes et alternativ. Byavisa er og skal være et godt alternativ, samtidig som at vi skal være med på å skape mangfold. Vi gleder oss til fortsettelsen og håper nysatsingene vi kommer med i 2015 vil bli tatt godt imot.

Byavisa Sandefjord ASen del av Lundquist Media.

Telefon: 33 46 20 00 Besøksadresse: Søndre Kullerød 4A

Postadresse: Søndre Kullerød 4A, 3241 SandefjordKontortid: Mandag-fredag 8-16

Hjemmeside: www.byavisa.sandefjord.no

Opplag: 21.600 | Distribusjon: Norpost | Trykk: Agderposten Trykk AS

Markedsavdelingen: Salgssjef:

Safina Sadiq, tlf. 915 43 374

Mediekonsulenter:Silje Kristengård, tlf. 971 24 549

Weronica Karlsrud, tlf. 454 11 633Tine Elise Nielsen, tlf. 455 01 015

Annonser:Telefon: 33 46 20 00

Ansvarlig redaktør: Geir A. Arneberg, tlf. 32 80 53 53

Redaktør/Daglig leder: Hildegunn S. Riksfjord, tlf. 930 15 428

Layout og Produksjonssjef: Jarle Lystad, tlf. 992 56 543

Redaksjonen:Journalister:

Marlin Raastad , tlf. 466 83 750Hilde Jeanett Lorentzen, tlf. 954 09 627

Tips:

Telefon: 33 46 20 00

N Y H E T E R B Y A V I S A S A N D E F J O R D 11. mars 20154

Sandefj ord-russen har ikke tro på eksamen midt i russefeiringa.

HILDE LORENTZEN tekst og foto

Vestfold fylkeskommune har søkt Ut danningsdirektoratet om å flytte eksamen for avgangselever på studiespesia-liserende fa*g til før russefeirin-ga starter. Forslaget innebærer imidlertid at russen må vente med å starte russefesten til 15. mai, og ikke som i dag med rus-searrangementer som fordeler seg over en drøy måned før selve nasjonaldagen. Selv om intensjonen er å tone ned rus-sefeiringa, så tror ikke Nielsen og Erlandsen at det kommer til å skje.

–Det er ikke så lett å fl yt-te på russetida, den har lange tradisjoner, sier russepresident Lars-Erik Erlandsen og vise-president Viktor Nielsen ved

Sandefjord videregående skole.Årets Vestfold-russ blir imid-

lertid ikke berørt, men Nielsen forteller at de ble litt nervøse da de hørte om forslaget i fjor vår.

– Vi fryktet at de skulle begynne å tukle med vår russe-tid, sier Nielsen.

Tidligst 2016Dersom Utdannings-direktoratet godkjenner prø-veprosjektet, tror utdannings-direktør Øyvind Sørensen at prøveordningen først vil kunne innføres fra skoleåret 2016/2017.

Det er mye som må på plass før et slik forsøk kan settes ut i livet. Blant annet må det inngås en lokalavtale med lærerne der de forplikter seg til å undervise i både høstferie og vinterferien, i tillegg må skoleuka utvides med en time for at elevene skal bli ferdig med opplæringen i begynnelsen av april.

Målet med tidlig-eksamen er

å bedre eksamensresultatene og gjennomføringsgraden.

Bare VestfoldÅrets Sandefjord-russ skal på sitt første landstreff i Telemark alle-rede 10. april. Vrengekroa arran-geres 27. april, og innebærer at fra og med den dagen er det lov å bruke russedress i skoletiden. Mange skal til Tryvann 30. april og helgen 8-10. mai er det land-streff i Kongeparken i Stavanger.

– Russen i Vestfold må ha russetida samtidig med russen fra andre fylker. Russen må få anledning til å delta på de store treffene sammen med resten av landet, mener Nielsen og Erlandsen.

De har ikke tro på å ha eksa-men midt i russefeiringa vil bedre resultatene, snarere tvert imot.

– Det å kombinere russefeiring og eksamen er ikke en god løs-ning, mener de.

– Mange vil uansett prioritere

å dra på treff selv om det er eksa-men dagen etter, tror Erlandsen.

Holdninger viktigNielsen og Erlandsen mener det allerede er utfordringer i dag med heldagsprøver som avholdes midt i russefeiringen - prøvene som har konsekvenser for standpunktkarakterer.

– Prøveplanen ligger ute på skolen og vi følger planen

for ikke å legge våre treff i forbindelser med prøver, sier Erlandsen.

Russepresidenten mener imidlertid det handler om holdninger.

– Det er den enkeltes ansvar og den enkelte må tenke over konsekvensene av sine valg, mener Erlandsen.

[emailprotected]

SKEPTISKE: Russepresident Lars-Erik Erlandsen og visepresident Viktor Nielsen mener det blir feil å endre tidspunktet for russetida bare for Vestfold-russen.

Ikke tro på tidlig-eksamen

FAKT

A Forsøksprosjekt • 23. april 2014 fremmet Leif Christian Hunskaar (Frp) et fellesforslag på vegne av Frp, H og Venstre om at å se på muligheten for å gjennom- føre eksamen før russetida. Forslaget ble vedtatt 6 mot 4 (Ap 3, SV 1).• 19. mai 2014 sendte Vestfold fylkeskommune en søknad til Utdanningsdirektoratet og 1. desember 2014 ba Utdannings- direktoratet om ytterligere opplysninger.• Forsøket innebærer en komprimering av skoleåret med tre uker, der to uker kompenseres med opplæring i høst- og vinterferie og den tredje uken med en time utvidet skoleuke. Opplæringen for avgangs- elevene avslu*ttes i begynnelsen av april med skriftlig eksamen i mai. • Avhengig av lokal arbeidstidsavtale for lærerne uten ekstra kostnader. • Hensikten er å oppnå en økt eksamensgjennomføring og bedre resultater.• Forsøket kan tidligst innføres fra og med skoleåret 2016/2017.

Byavisa Sandefjord - [PDF Document] (5)

5N Y H E T E RB Y A V I S A S A N D E F J O R D11. mars 2015

2007 Skoda Octavia Tour Business 1.9 l/101 hk, TDI, 52 500 km Kr 129.000,-

2010 Skoda Octavia Elegance 1.6 l/105 hk, CR DPF DSG, 106 466 km Kr 139.000,-

2006 Toyota Avensis Sol Business1.8 l/129 hk, 212 500 km Kr 69.000,-

2010 BMW 3-serie 316d 2.0 l/116 hk, 51 500 km Kr 179.000,-

2014 Honda Civic Sport 1,6 l/120 hk, i-DTEC, 3 000 km Kr 239.900,-

2009 Toyota Avensis Comfort 1.8 l/147 hk, 70 000 km Kr 179.000,-

2013 Hyundai i40 Comfort Pluss 1,7 l/115 hk, CRDi, 45 418 km Kr 239.000,-

2007 Nissan Qashqai Tekna1,5 l/106 hk, dCI, 86 900 km Kr 159.000,-

2011 Opel Astra Cosmo Sports Tourer 1.7 l/110 hk, CDTi, 67 000 km Kr 159.000,-

2010 Renault Megane Dynamique 1.5 l/90 hk, dCI FAP, 134 000 km Kr 99.000,-

2010 Volkswagen Touran Exclusive R-edition 1.9 l/105 hk, TDI DSG, 92 411 km Kr 215.000,-

2011 Honda Accord Lifestyle 2.2 l/150 hk, i-DTEC, 106 000 km Kr 229.000,-

BRUKTBIL FRA SOLUM AUTO!Ekstra gode priser!

Løkka 21, 3271 Larvik - tlf. 33 12 18 60 - www.solumauto.no

Åpningstider:man-fre 08:00-16:00torsdag 08:00-18:00lørdag 10:00-13:00

Jan Rygge33 12 18 77 908 89 730

Ivar H. Ingri33 12 18 76 415 10 820

Åge Korsvik33 12 18 78 415 19 810

Prøvekjør idag!

Flere biler se vår hjemmeside.

Velkommen inntil en hyggelig bilprat!

Byavisa Sandefjord - [PDF Document] (6)

N Y H E T E R B Y A V I S A S A N D E F J O R D 11. mars 20156

Mens Sandefj ord kom-mune allerede er under ESAs lupe for tomtegaven til Sandefj ord Fotball, får kommunen en ny ESA-sak på bordet.

HILDE LORENTZEN tekst og foto

EFTAs overvåkingsorgan ESA har igjen kastet sine øyne på Sandefjord. Før helga kom beskjeden – ESA åpner sak mot Color Line og Sandefjord kommune, nå skal havneavta-len granskes.

Direktør for ESAs konkur-ranse- og statsstøtteavdeling, Gjermund Mathisen, opplyser at de nå vil gjennomføre en nærmere granskning.

– Beslu*tningen om å åpne sak betyr ikke at ESA allerede har konkludert med at konkur-ransereglene er brutt. Utfallet av saken er ikke gitt, opplyser Mathisen.

Rådmann Gisle Dahn sier i en pressemelding at han ikke overrasket over at ESA ønsker å undersøke saken nærmere med bakgrunn i de mange påstan-der som har fremkommet.

– Vi mener formannska-pet har tildelt seilingstider i

henhold til regelverket. Nå vil naturligvis kommunen bidra til at ESA får all den informa-sjon de trenger før de fatter en avgjørelse, sier Dahn.

Fulgt nøye medI 2011 fi kk Color Line AS og Color Group AS en bot fra ESA på rundt 145 millioner kroner for brudd på konkurranseregle-ne i EØS-avtalen. Bakgrunnen for boten var en langsiktig eksklusivavtale om tilgang til Strømstad havn. Den kommersi-elle havneavtalen mellom Color Line og Sandefjord kommune som nå blir gransket, var ikke omfattet av vedtaket den gan-gen. Men ESA har i tiden som

har gått fulgt nøye med på kon-kurransesituasjonen i markedet for passasjertrafi kk med taxfree-salg mellom Norge og Sverige. Der ESA blant annet i april i fjor innhentet informasjon fra Color Line, Sandefjord kommune og Strømstad kommune. ESA vil nå undersøke om havneavtalen med Sandefjord havn som er eid av Sandefjord kommune, gir et ulovlig vern for Color Lines sei-lingstider som kan forhindre at konkurrenter etablerer seg eller vokser.

Konkurransereglene I EØS-avtalens artikkel 53

forbys avtaler eller samord-net praksis som begrenser konkurranse, som prissamar-beid og markedsdeling. Også en kommune kan rammes av artikkel 53 når kommunen driver forretningsvirksomhet. Sandefjord kommune eier og driver Sandefjord havn, og drif-ten er å regne som forretnings-virksomhet.

I artikkel 54 forb ys foretak med en dominerende stilling i markedet å misbruke sin mar-kedsmakt. Det kan for eksem-pel dreie seg om atferd som har til hensikt å presse kon-kurrentene ut av markedet.

Artikkel 54 kan også ramme en kommunes forretnings-virksomhet. En kommune kan være en dominerende til-byder av gitte tjenester. ESAs hovedoppgave er å sørge for at selskaper som driver i virk-somheter i EFTA-land (Norge, Island og Liechtenstein) føl-ger EØS-reglene. ESA har som Europakommisjonen vidtrek-kende myndigheter til å fore-ta undersøkelser og kan ilegge bøter på opptil 10 prosent av den globale omsetningen til selskaper som bryter reglene.

[emailprotected]

KAN VÆRE ULOVLIG: ESA vil granske om havneavtalen mellom Sandefj ord kommune og Color Line innebærer brudd på konkurransereglene i EØS-avtalen.

Ny ESA-sak seiler oppFA

KTA EFTAs overvåkings-

organ ESA• Ser til at Norge, Island og Liechtenstein respekterer EØS-avtalen• Beskytter rettighetene til enkeltpersoner og markeds- aktører• Passer på at nytt EØS-regel- verk innføres når det skal• Forfølger brudd på EØS- reglene• Håndhever reglene for off entlig støtte• Griper inn ved brudd på konkurransereglene

Byavisa Sandefjord - [PDF Document] (7)

7N Y H E T E RB Y A V I S A S A N D E F J O R D11. mars 2015

Byavisa Sandefjord - [PDF Document] (8)

NÆRINGNYETABLERTE0

N Æ R I N G B Y A V I S A S A N D E F J O R D 11. mars 20158

VALUTAKURSER

8,61 7,74 11,87 93,33 115,48

2,06 6,18 6,06 6,47 804,77

Expoteket og Q-brands har fl yttet under samme tak. Samarbeidet skal komme kundene til gode. Et 300 kvadratmeter stort showroom er straks ferdigstilt og da blir det kick-off i Hinderveien.

HILDEGUNN S. RIKSFJORD tekst og foto

Etter ti års drift holdt Expoteket på å vokse seg ut av sine loka-ler på Kullerød. Nå har de slått seg sammen med Q-brands og sammen har de fl yttet inn i nye lokaler i Hinderveien. Her har de bygd opp en stort showroom hvor de får vist fram bredden i det de kan tilby. – Vi jobber mye mot samme målgrupper og fant ut at vi kunne dra nytte av sam-arbeidet. Sammen kan vi være en totalleverandør for kundene våre i større grad enn tidligere, forteller daglig leder i Expoteket, Thor-Arne Holme.

AllierteDe to fi rmaene vil fortsatt være enkeltstående bedrifter, men gjennom fl yttingen har de nå etablert en allianse og kaller seg Profi lalliansen. – Vi har samarbeidet litt tidligere, men nå kan vi videreutvikle dette. Vi kan ha et bredere tilbud. Det kan også være med å spare både tid og penger for kundene, sier daglig leder i Q-brands Alf Rune Gundersen.

ProblemløsereSammen skal de styrke sin kom-petanse og mulighet til å levere til slu*ttbruker. Selv om de fort-satt skal være mye ute i kun-debesøk, ønsker de nå å trekke kunder inn i sine nye lokaler. – Dette er et inspirasjonslo-kale som skal vise hva vi kan tilby. Her kan de som ønsker komme inn for å hente inspi-

rasjon. I tillegg jobber vi med å vise kunden hvilket behov de har og hva de faktisk kan få tak i, forteller Gundersen. – Vi er problemløsere for kundene og kaster oss rundt når behovet er der. Mange tror at det er lang leveringstid på det de trenger, men vi er gode på logistikk og kan levere fl otte løsninger på kort tid, legger han til.

Satser i VestfoldProfilalliansen har kunder i hele Norge og nå kommer de til å satse ekstra mot de loka-le bedriftene her i Vestfold. – Vi er i gang med å bygge relasjoner og ta grep om mar-kedet i Vestfold. Nå har vi endelig lokaler som gjør at vi får vist fram hva vi kan tilby. I dag har vi 625 kvadratmeter

store lokaler på en flate. Til sammenligning hadde vi 290 kvadrat i de gamle lokalene. Det gir oss større muligheter, forteller Holme. I juni skal de arrangere en golfturne-ring for sine kunder, men før den tid blir det kick-off for alliansen.

[emailprotected]

ALLIERER SEG: Thor-Arne Holme i Expoteket og Alf Rune Gundersen i Q-brands har fl yttet sammen for å stå sterkere sammen og gi kun

Sterkere samme

I forrige uke åpnet den split-ter nye Duty Free-butikken i avgangshallen på Torp. Butikken er på over 600 kva-dratmeter og har et større utvalg en noen sinne.

HILDEGUNN S. RIKSFJORD tekst

I fl ere måneder har Torp hatt en midlertidig butikk for de reisende. I forrige uke åpnet derimot den splitter nye Duty

Free-butikken i avgangshal-len. Thomas Ekvoll, Duty Free manager for ARG, som drifter butikken, er svært fornøyd etter ombyggingen. – Vi er stolte og glade over endelig å kunne ønske de reisende velkommen til den nye fl otte butikken vår. Vi håper at våre gjester vil oppleve butik-ken som innbydende og over-siktlig, sier Ekvoll. I den nye butikken er det plassert en minikopi av Osebergskipet. Skipet er lastet med norske pro-

Åpnet ny Duty Free-butik

BLOMSTER: Gisle Skansen overrakte blomster til Thomas Ekvoll under åpningen.

Endringer på Høyres valglistePå nominasjonsmøtet i Sandefj ord Høyre 25. februar ble ikke uventet Bjørn Ole Gleditsch partiets topp-kandidat og Tor Steinar Mathiassen ble valgt som partiets 2. kandidat. Anne Strømøy og Thomas Mørk Bjørvik havnet på henholdsvis 3. og 4. plass. På nominasjonsmøtet ble det bestemt at de fi re første på valglisten skal forhåndskumuleres, og ikke seks som var forslaget fra valgkomiteen. Det betyr at de to ferske kandidatene som nomina-sjonskomiteen ønsket å gi sikker plass, Berenike Wulfsberg og Hanne Børresen, likevel ikke ble forhåndskumulert. De to havnet på henholdsvis 5. og 6. plass på valglista.

Vil ha fengsel langs E18Forrige mandag var det møte om et nytt storfengsel i Vestfold på fylkesordførerens kontor. Der skal de ha blitt enige om to alternative tomter, Grelland i Holmestrand og Borgeskogen i Stokke. Regionsdirektør i Kriminalomsorgen region Sør, Bjørn Krogsrud, anbefaler en lokalisering langs E18. Det skal nå lages en konseptutredning for fengsler i region Sør, som skal være klar i løpet av våren. For Vestfold skal det være aktuelt med et fengsel fra 100 til 500 innsatte.

HIV-smittede i VestfoldSiden 2010 er det 6 personer i Vestfold som har blitt HIV-smittet i Norge. Tall fra Folkehelseinstituttet viser at det i tilegg var 22 bosatte i fylket som i samme periode ble smittet i utlandet. Det er antall nyankomne asylsøkere, innvan-drere og mottakssituasjonen som i størst grad påvirker årlige svingninger i HIV-tallene i de enkelte fylkene, sier Øyvind Nilsen i Folkehelseinstituttet.

MPX for bedrifterFra 1. april er det kun bedrifts-kunder som kan handle i nettbu-tikken mpx.no. Privatkunder vil da loses over til Komplett.no for å kunne handle elektronikkpro-dukter. Bedriftskunder som fram til da har handlet hos Komplett vil loses til mpx. Komplett kjøpte opp mpx.no for åtte år siden.

OSLO BØRS

Sist uke+0,09%

Siste året+10,68%

Sykkel funnetBer eier kontakte Byavisa på tlf. 33 46 20 00.

Byavisa Sandefjord - [PDF Document] (9)

9N Æ R I N GB Y A V I S A S A N D E F J O R D11. mars 2015

ndene et bedre tjenestetilbud.

enFA

KTA Expoteket:

Startet i 2003. Omsatte i 2014 for ca 6 millioner. Fire ansatte. Leverandør av skilt og fasadedekor. Tilbyr løsninger for messer og stands. Produserer reklame- og logofl agg. Leverer print i alle formater på ulike medier.

Q-brands:Startet i 2011. Omsatte i 2014 for ca 6 millioner. Tre ansatte. Spesialproduksjon og uniformering av fi rmaer og kjeder. Kundespesifi kke webshop løsninger. Leverandør av profi lprodukter. Spesialisert på leveranser av kjente merkevarer. Leverer alt fra små profi le-ringsartikler til helhetsløsninger for merkevarebygging.

kk på Torp Sandefj ord lufthavndukter. – Målet med ski-pet er å fremheve norske produkter for å bevisst-gjøre alle våre utenland-ske gjester rundt alt det gode som kommer fra Norge, og som man kan ta med seg hjem. I tillegg har vi hatt stor fokus på parfymeavdelingen siden dette er en stor produkt-gruppe for de som er på reise ut fra Norge, legger Ekvoll til. Vikingskipet

er bygd av Trine Jenssen og Eric Amundsen i Niogførrfemten AS. Barna ved Vestre Sandøya skole har bistått med malin-gen av skipet. Det er ikke bare butikken som er ny. Etter sikkerhetskontrol-len ledes passasjerer som skal fl y utenriks direkte til egen avgangshall. Dermed slipper de reisende å gå gjennom innenriksav-delingen og kommer

direkte til området hvor den nye butikken ligger. Passasjerer som skal fl y innenlands skal nå gå rett til høyre etter sikkerhets-kontrollen. Det er også bygd opp nye toalettfasili-teter og tollvesenets områ-de etter adkomst er også bygd om. I tillegg er leie-biloperatørene fl yttet ut av hovedbygningen.

[emailprotected]

10,7 prosent uføre i Sandefj ord10,7 prosent av alle mellom 18 og 67 år i Sandefj ord var uførepensjonister ved årsskiftet. Det viser en oversikt fra NAV. Andelen er 3 prosent høyere enn ved utgangen av 2013. I forhold til folketallet er det fl ere uførepensjonister i Sandefj ord enn i resten av landet. På landsbasis var andelen 9,4 prosent. Det er fl ere kvinner enn menn som får uføretrygd. Delen blant kvin-ner var ved utgangen av 2014 på 11,2 prosent, mot 7,7 prosent blant menn.

Vi har samarbeidet litt tidligere, men nå kan vi videreutvikle dette. Vi kan ha et bredere tilbud.

Det kan også være med å spare både tid og penger for kundene. ALF RUNE GUNDERSEN”

Mange over 67 år i Sandefj ord Det er en større andel personer over 67 år i Sandefj ord enn landsgjen-nomsnittet i Norge. I Sandefj ord kommune er 16,0 prosent av innbyg-gerne over 67 år, mens tilsvarende tall for hele Norge er 14 prosent. 21,5 prosent av dem som bor i kommunen er under 18 år, mot 21,8 på landsbasis. Det er nå nesten 5,2 millioner mennesker i Norge.

Volmax ble i forrige uke tildelt tittelen årets Vestfoldbedrift under årskonferansen til NHO Vestfold.

Det var en fornøyd administrerende direk-tør i Volmax AS som tok imot heder og ære da bedriften ble kåret til Årets Vestfoldbedrift på kulturhuset Bølgen for-rige torsdag.

Volmax holder til på Borgeskogen og er blant annet leverandør av bus-ser og lastebiler. De siste årene har de også vide-reutviklet bedriften og tilbyr nå en rekke kon-sulenttjenester for sine kunder. Disse tjeneste-ne er rettet mot kost-nadseffektivisering og miljøvennlige løsninger. Nettopp dette er en del av grunnen til at Volmax stakk av med seieren i

kåringen. Volmax har i dag sju

heltidsansatte konsulen-ter og i tillegg har de knyttet til seg over 20 andre konsulenter.

I finalen kjempet Volmax mot bedriftene Seagull Maritime As og Pilot Flyskole AS, men det var altså Volmax som trakk det lengste strået.

[emailprotected]

VINNERNE: Tor Martin Aabol (f.v), Grant Larsen og Ben Guren tok imot prisen årets Vestfold-bedrift av ordfører i Larvik, Rune Høiseth, Marit Sagen Gogstad (Sandefj ord Næringsforening) og Jon Grimsgård (NHO).

Ble årets Vestfoldbedrift

Byavisa Sandefjord - [PDF Document] (10)

N Y H E T E R B Y A V I S A S A N D E F J O R D 11. mars 201510

Sandefj ord Arbeiderparti vil overta styringen av byen. –Tiden er inne for å ta Sandefj ord til nye høy-der, sier ordførerkandidat Arild Theimann.

HILDE LORENTZEN tekst og foto

Går det som Sandefjord Ap vil, må Høyres Bjørn Ole Gleditsch gi ordførerklubba til Arild Theimann (49) til høsten.– Vi stiller med en bra valgliste med gode kandidater som er klare til å overta Sandefjord. Gleditsch sitter ikke trygt. Han må slu*tte å sove godt om natta, sier Theimann.

Det å gå fra opposisjon til posisjon er planen for høstens kommunevalg, og Theimann og varaordførerkandidat Lozan Balisany (23) er klare til å ta opp kampen om velgerne.

– Vi er veldig optimistiske, men vi tror ikke det blir lett. Vi må stå på og jobbe, påpeker Theimann.

Skal vokseVed forrige kommunevalg var

Sandefjord AP det partiet som hadde størst framgang. Partiet gikk fram med 5,5 prosentpo-eng og endte med 22,5 prosent i oppslu*tning.

– Vi skal gå fram minst like mye til høsten, helst enda mer, sier Theimann.

Theimann påpeker at ved stortingsvalg er Ap og Høyre bortimot jevnstore.

– Det viktigste for oss er å få tvilerne til å tro på et skifte i Sandefjord. Vi må også få de som tviler på Høyre til å stem-me på oss, sier Balisany.

Den nye storkommunen vil kunne bety et løft for Ap. Både i Stokke og Andebu er Ap det største partiet. Men Theimann er tydelig på at skal de lyk-kes, må de erobre velgerne i Sandefjord.

– Det blir et løfte for Ap totalt sett med sammenslåingen, men skal vi få til et skifte så må folk i Sandefjord stemme på oss, sier Theimann.

Theimann ser tilbake til for-rige kommunesammenslåing mellom Sandar og Sandefjord i 1968. I Sandar kommune var Ap det største partiet, men etter sammenslåingen har Høyre vært størst.

– Nå er det en ny æra, med mer eller mindre Ap som det største partiet, fastslår Theimann.

Vil styre byenTheimann og Balisany vil at det politiske-Sandefjord skal

ha handa på rattet i viktige saker for byen.

– Det er på tide at de fol-kevalgte begynner å styre Sandefjord og ikke bare admi-nistrerer den. Mange viktige saker er allerede avgjort før de kommer i bystyret, påpeker Theimann.

– Hva mener du?– Enten er de tatt i Høyres-

gruppe på forhånd eller så er de overlatt til administra-sjonen, mener Theimann.

De ser heller ikke blidt på det som skjer bak lukkede dører i Sandefjords Klubselskab.

– Det er litt for mye av utvik-lingen som blir tatt i selskaps-klubben på Park. Der eliten i Sandefjord er samlet og hvor også Gleditsch er medlem, påpeker Theimann og legger til:

– Vi ønsker å gi plass til andre beslu*tningsspiraler enn de inngrodde.

50/50Valglisten til Sandefjord Arbeiderparti rommer 34 kandidater der de første fire er forhåndskummelert. På Aps valgliste er det annenhver kvinne og mann.

Noe annet ville vært helt uaktuelt, sier Theimann.

– Laget vi stiller med gjen-speiler gruppene i samfun-net, med tanke på bakgrunn i kjønn, yrke, kultur, opplyser Balisany, som ble valgt inn i bystyret som 19-åring.

Gruppeleder for Ap i inne-værende periode, Morten Istre, er fortsatt å finne på lista, men han har valgt å trek-ke seg tilbake for å slippe nye krefter til. Theimann er ingen nykommer, han har sittet tre perioder i skole- og barneha-geutvalget og sitter nå i bysty-ret, administrasjonsutvalget og ansettelses- og lønnsutval-get. Theimann har dessuten vært leder for Sandefjord Ap i syv år.

– Selv om det har blitt mye skole, så er mitt interessefelt bredt, sier Theimann som lover at han vil gå i bresjen for å gjøre Sandefjord til en kom-mune for alle.

– Sandefjord scorer under gjennomsnittet på levekårsin-deksen. Det må vi gjøre noe med. De fleste i Sandefjord har det godt, men det er alt for mange mennesker som ikke lykkes.

NæringsutviklingDet å tilrettelegge for nærings-utvikling er noe av det Theimann brenner for. –Vi må ha handa på rattet for utvikling av byen og næring. Vi kan ikke fortsette å lene oss til-bake og vente på at næringsli-vet kommer til oss for å få et ja eller nei. Sandefjord bør være mer enn et sted for handel og lager. Vi trenger kompetanse-bedrifter og næringsklustere, påpeker Theimann.

– Sandefjord har vært for

lenge under blått styre, sier Balisany , som mener byen trenger unge mennesker i poli-tikken for å gjøre Sandefjord til en attraktiv kommune det går an å lykkes i, også for de unge.

[emailprotected]

MC-LAPPENTeorikurs 18.3 og 24.4

Storgata 4, Stokkewww.oyvinds.no

913 07 861/33 33 84 24

KLARE: Aps ordførerkandidat Arild Theimann og varaordførerkandidat Lozan Balisany er klare til å ta opp kampen om velgerne.

Vil overta maktaFA

KTA Valglista

Sandefj ord ApArild Theimann (1966)Lozan Balisany (1992)Kjetil Olsen (1973)Birgit Pettersen (1960)Jonfi nn Bremnes (1955)Karin Vabog Christensen (1961)Steinar Christensen (1946)Pournima Patil (1966)Erlend Hem (1992)Hanne Bjørnson Visdal (1993)Oddvar Myklebust (1963)Hanne Slettvold (1969)Martin Bast Sørsdal (1992)Anne Solli Hem (1947)Børre Johansen (1969)Henriette Elnan Steinsholt (1983)Øyvind Borgersen (1974)May Elisabeth Granli (1983)Per Reidar Karlsen (1973)Anne Bjørg Granberg (1958)Anders Hansen (1947)Rikke Grava (1996)Åge Bøen (1950)Marie Suzette Røed (1965)Hugo Drewsen (1943)Anne Katrine Steinbråten (1963)Leif Tidemann Andersen (1952)Ane Noreen Thorsen (1989)Ken Harald Olsen (1956)Wilawan Pedersen (1969)Tom Hansen (1959)Ellen Borgersen (1980)Morten Istre (1954)Aud Jane O. Johansen (1953)

Byavisa Sandefjord - [PDF Document] (11)

11H J E M O G B O L I GB Y A V I S A S A N D E F J O R D11. mars 2015

Lageret er sprengt, og varene velter inn. Vi har panikk, og kjører

på med tidenes dumpingsalg.

Man/fre 10.00-18.00, Torsdag 10.00-20.00, Lørdag 10.00-15.00

Spesialisten innen dyner - puter - sengetøyDun of Norway er både produsent og grossist av dunprodukter.

Våre produkter og priser står seg mot enhver sammenlikning!!

GIGANTISK LAGERSALG!!DYNER - PUTER - SENGETØY

”Bjerregaard”Eksklusive ekte damasksengesetti langfibret silkemyk bomull

Klassiske, tidløse design! Ord. 798,-/stk

TA 2 STK. FOR

599,-

NÅ: 50%AVSLAG

Tilnærmet

egyptisk bomull.

Må oppleves!!

”Silver Cloud”7,5 cm luksuskvalitets overmadrasser i trykk-avlastende viskoelastisk skum.Suveren mot muskel- ogskjelettplager!

PUTEKRIG!! 1000-vis av puter dumpes

fra lager!!

Alle standard størrelser

på lager! Allebarne-sengesett.

Ingen grunn til å fryse ...Gigantisk lagertømming av deilige,lune og myke vinterdundyner.Alt av dyner skal ut!!

DUMPINGPRISER!Elleville

NÅ: 70%AVSLAG

649,-

199,-

Priseksempel:”Dovrefjell” Velfylt gåseduns-pute, med god støtte og høyde.Størrelse 50x70NÅ:

Dun of Norway ASStorgata 7, Linnaagården

(Ved siden av Dokken Moteklærog Snadder Restaurant)

Tlf: 970 92 950

80%50%-80%50%-UTVALGTE

VARER:SISTE DAGER!!SISTE DAGER!!

Byavisa Sandefjord - [PDF Document] (12)

H J E M O G B O L I G B Y A V I S A S A N D E F J O R D 11. mars 201512

TEPPESALGTEPPESALG

Pindsleveien 1 Sandefjord

Tlf: 33 42 17 30

HafjellHåndvevde og vendbare tepper i ullgarn. Teppene kommer i en god kvalitet. Teppene er lette å støvsuge og holde rene. Kommer i fargene stålgrå, beige, grå, petrol, lilla, rød, rosa, pastell og petropastell.Kun stålgrå, beige og grå leveres i alle størrelser.

Grå

Stålgrå

70x140 før kr. 599,- NÅ kr. 399,-70x230 før kr. 799,- NÅ kr. 599,-135x195 før kr. 1.499,- Nå kr. 999,-160x230 før kr. 1.999,- Nå kr. 1.499,-200x290 før kr. 2.499,- Nå kr. 1.999,-

160x230

TILBUD 1.499,-PRIS ETTER KAMPANJE 1.999,- SPAR

500,-

Beige

Gjekstadveien 5, 3218 Sandefjord

Vi kan komme på kort varsel og foreta både NYINSTALLASJONER, REPARASJONER OG SERVICE!

VÅRE TJENESTER - PRIVAT MARKED: Prosjektering og

planlegging

Sikkerhetssjekk av det elektriske anlegget Everks – rapporter

Rehabilitering Sikringsskap Overspenningsvern Godt lys og behagelig

varme til boligen

Styring av lys og varme Brann- og tyverialarm Tele og data Multimedia

Etter fl ere år der hvitt har vært førstevalget for mange ved oppuss*ng, er fargene nå tilbake for fullt. –Folk er blitt tøff e-re og det er veldig bra, forteller Linn Arntsen hos Carlsen Fritzøe.

HILDEGUNN S. RIKSFJORD tekst og foto

Det å orientere seg i jungelen av farger er ikke lett, og det å bestemme seg for hvilken farge man skal gå for er enda van-skeligere. Da er det godt å få noen råd på veien. Da kan Linn Arntsen hos Carlsen Fritzøe være til god hjelp.

– Det viktigste er å fi nne ut hva kunden er ute etter, og så gi gode råd ut fra behov og ønsker. Maling er en vitenskap i seg selv og for mange er det vanskelig å velge. Den største prosessen i et oppuss*ngsprosjekt er ofte valg av farger, forteller Arntsen.

Farger i tidenI høst gikk det mye i gråto-ner, nå velger folk mer farger. Gjerne med litt kjøligere under-

toner.– Fargen Minty Breeze er

eksempel på en farge som har blitt en knallsuksess. Den har vi også i utstillingen vår slik at kundene får sett fargen på en større fl ate, sier hun.

Det er nemlig viktig å teste fargen før du maler et helt rom.

– Fargen endrer seg når den kommer på store fl ater. Man får ikke alltid helhetsinntrykket ved å se på en liten fargeprøve. Derfor anbefaler jeg alltid å ta en maletest før man går i gang med malingen. Da er det også viktig at man maler to strøk på testen. Det er først da den virkelige fargen kommer fram,

oppfordrer Arntsen. Det er også fl ere som velger varmere farger. Trenden er at de varme fargene nå kommer med mer rød undertone og ikke gul som det tidligere har vært.

Matt eller blank?Det er ikke bare fargen man må ta stilling til, men også graden av glans. Skal man følge tren-den bør man gå for matt maling.

– Mange går for klassisk tier-glans. Det er gjerne et rimelige-re alternativ. Men vi opplever at fl ere og fl ere er bevisste på hva de vil ha og ikke nødvendigvis går etter det som er på tilbud. De som velger mer farge, vel-ger gjerne matt maling. Det er mer nøytralt og rolig, forklarer Arntsen. Når fargen er valgt, kan du velge hvilken maling du vil gå for. Fargen kan nemlig

velges uavhengig av malingsty-pe. – Det er mange som ikke er klar over det, men fargene kan blandes med hvilken som helst malingstype. Det fi nnes noen få begrensninger i forhold til noen mørke farger, men i all hovedsak kan man velge den malingen man ønsker, slår den fargeglade damen fast.

[emailprotected]

ELSKER FARGER: Linn Arntsen hos Carlsen Fritzøe gir gode råd til de som skal velge farge til oppuss*ngen. –Folk er blitt tøff ere til å velge farger og det er jeg veldig glad for, sier hun.

Flere velger fargerFA

KTA Viktig info for å få

gode råd• Hva skal du male?• Hva slags underlag er det?• I hvilken forfatning er underlaget?

Forberedelser• Vask alltid veggene før maling• Godt verktøy er halve jobben• Ta helst en maletest på en større fl ate for å være sikker på fargen

Byavisa Sandefjord - [PDF Document] (13)

13H J E M O G B O L I GB Y A V I S A S A N D E F J O R D11. mars 2015

Norema Kjøkkenstudio Larvik – Nansetgata 14 – 3256 Larvik – Telefon: 33 19 30 80

KJØKKEN-DAGER

KJØKKEN I PRISKLASSER!

2. mars til 28. mars

Prisen gjelder skap, benkeplater og sokkel.

30 %PÅ HVITEVARER

FRA ZANUSSI ved kjøp av Norema Best Pris!

Byavisa Sandefjord - [PDF Document] (14)

H J E M O G B O L I G B Y A V I S A S A N D E F J O R D 11. mars 201514

Matte vegger, egen-malte møbler og masse deilige, friske planter av alle slag skal fylle hjemmene våre i tiden som kommer. Jotun inspi-rerer med farge- og interiørtips som gir en ekte vårfølelse.

HILDEGUNN S. RIKSFJORD tekst

– Mal vakre møbler og detaljer, og sett ditt eget preg på interiøret i tiden som kommer, oppfordrer fargedesigner i Jotun AS, Nina K. Mørkve.

En viktig tendens denne våren er nemlig vårt øken-de ønske om det varige og ekte. Et ønske som skal fylle fl ere aspekt av livene våre.

– Vi skal lage ren mat fra bunnen. Samvær og hygge med gode venner frem-for et liv som kun baserer seg på kontakt via sosiale medier. Balanse mellom et hektisk arbeidsliv og et rikt familieliv. Samtidig skal vi fi nne tilbake til stoltheten over å skape noe eget. Det som handler om å ta vare på det unike i hjemmene våre, sier Mørkve.

Det håndlagde og unike vil dermed stå i fokus og god kvalitet er en selvføl-gelighet.

Gjør det selvJotun AS har selv gått til innkjøp av rimelige og brukte møbler som de har puss*t opp. Dette for å gi forbrukerne inspirasjon og tips til hva man selv kan få til.

– Mal vakre møbler og detaljer, og sett ditt eget preg på interiøret i tiden som kommer, oppfordrer fargedesigneren.

Mange synes fargevalg er vanskelig, men hvis man har lyst til å følge vårens trender også her, så er det lurt å la seg inspirere av de som kan det.

Fargevalg–De sarte hudtonene vi så vidt har stiftet bekjent-skap med følger oss utover våren. Vi valgte å gi sove-rommet en makover. Her ser vi matte, myke veg-ger i Lady Balance 2024 Senses. Man vil også se mer av rustikke rødtoner i tiden framover, forteller Nina K. Mørkve.

I tillegg kommer de gule tonene til å fi nne veien hjem til oss utover våren.

–Herlige gultoner som gir oss hint om sol, varme og energi.

En annen fargetrend som har begynt å sette solide spor blant det nor-ske folk er minttonene.

–Dette er farger vi i

Skandinavia elsker, nett-opp fordi de er lette å lykkes med i det skan-dinaviske interiøret som ofte består av mange grå og beige fargetoner. Lady 7555 Soft Mint og Lady 7163 Minty Breeze er stjerner å regne på seson-gens fargehimmel. Vi elsker blågrønne nyanser

som skaper et friskt pust i rommet, forteller Mørkve entusiastisk.

Så da er det opp til hver enkelt å la våren og farge-ne komme.

–Vi tar imot dem begge med et lyst og åpent sinn, avslu*tter fargedesigne-ren. [emailprotected]

DØRER fra 450,-SKUFFER fra 220,-

Priser er inkl. mva

Rosenvoldsgt. 32, 3211 SandefjordTlf: 33 46 34 16

Lakkering av kjøkkenfronter

Norges eldste - etablert 1922!

FØR

ETTER

Yoga + matkurs i Italia7 – 14 mai Yogaferie + italiensk matkurs!

Klassisk yogakurs med erfaren norsk lærer. Italiensk matkurs med engelsk- talende proff kokk. Valeriano Federici lærer deg å lage lekre italienske retter. Utflukter til marked, vingård, oliven- presseri + gourmétmiddag på eksklusiv ristorante. Bo komfortabelt i et unikt kloster med svømmebasseng og oliven-lunder. Påmelding nå. Begrenset plass.

www.yogasenteret.com telefon 92 25 40 60

La våren kommeSOVEROM: Jotun har valgt å gi soverommet en makeover med Lady 10580 Soft Skin og Lady 2024 Senses. GULE TONER: Herlige gultoner som gir et hint om sol og varme.

Vegg i Lady 10246 Velvet.

MINTTONER: Veggen på kjøkkenet er malt i Lady 7555 Soft Mint og kjøkkeninnredningen har fått fargen Lady 7163 Minty Breeze.

Byavisa Sandefjord - [PDF Document] (15)

15H J E M O G B O L I GB Y A V I S A S A N D E F J O R D11. mars 2015

Du finner Elfa*g på 180 steder

i Norge!

På elfa*g.no får du råd, tips og gode ideer for stue, kjøkken, bad ogbarnerom. Her kan du også selv bygge brytere som passer perfekt til ditt nye interiør.

puss* opp barnerommet?Før du starter oppuss*ng av barnerommet kan det være fornuftig å kontakte oss for tips og råd. ELKO Wireless passer perfekt til barnerommet. Den elektriske bryteren er uten ledning og festes på veggen med dobbeltsidig tape.Bryteren kan flyttes og tilpasses barnets høyde, den kan også legges på nattbordet om kvelden slik at barnet selv kan styre lyset.

Pet Installasjon AS Halvdan Wilhelmsens allè 37, 3117 TØNSBERG Tlf. 33 30 13 90Teft Installasjon AS Valløvn. 19, 3151 TOLVSRØD Tlf. 33 32 43 88Tjøme El-Installasjon AS Lindholmveien 39, 3145 TJØME Tlf. 33 30 33 20 Moer Installasjon AS Tønsberg Stensarmen 3c, 3112 TØNSBERG Tlf. 33 35 90 90Moer Installasjon AS Revetal Bispeveien 1047, 3147 REVETAL Tlf. 33 06 19 90Tollefsen & Lie Elektriske AS Laskenveien 70, 3221 SANDEFJORD Tlf. 33 42 32 40

www.bedrebolig.no

Byavisa Sandefjord - [PDF Document] (16)

H J E M O G B O L I G B Y A V I S A S A N D E F J O R D 11. mars 201516

Jernbanealléen 28, Sandefjord · Tlf: 46 94 72 48

FLISER FRA ULFVEN

Hjemme-besøk,

oppmåling, søm!

Ny interiørbutikk i Sandefjord

med det lekreste innen tekstiler,

lamper, fliser, maling, tapeter

og møbler!

Vårt flaggskip er den verdens- kjente miljømalingen fra

Interiørbutikk i Sandefjord

med det lekreste innen tekstiler, lamper, fliser,

maling, tapeter og møbler!

Fra å være en kanskje litt glemt bygningsdel gjen-nom mange år, er gulvet nå blitt en prioritert del av interiøret i hjemmene våre. Prognosesenteret følger salgstallene nøye, og varsler en fortsatt vekst i gulvmarke-det i året vi nå er inne i.

ÅSHILD NYHUS TYSSEN tekst

Ifølge Prognosesenterets kvar-talsmålinger av forbruker er det liten tvil om at mange av oss kommer til å besøke bygge-varehusene i løpet av månede-ne som kommer. – Nesten fi re av ti svarer at de planlegger å puss* opp gulvet det kommen-de året. Det betyr at 850.000 husholdninger planlegger å puss* opp gulvene sine, hvert år! sier han videre.

Harde gulv mest populæreCirka 60 prosent av disse hus-holdningene planlegger ifølge Elnan å legge laminat, parkett eller heltregulv, mens 30 pro-sent planlegger å fl islegge gul-vet. – De vanligste formene for oppuss*ng av gulvene er å legge parkett- eller laminat-

gulv, disse to varegruppene utgjør nesten tre fjerdedeler av gulvmarkedet distribuert gjennom forhandlere, forteller han. Selv om en stor andel av oss planlegger å kjøpe nytt, er det ti prosent som heller går med planer om å puss* opp det gamle – enten ved hjelp av å slipe, male, lakkere eller olje.

[emailprotected]

Utfører sliping og totalbehandling av alle typer tregulv og trapper.Ring for en hyggelig prat på tlf. 98 61 15 98 eller send en mail til [emailprotected]

Nordmenn er opptatt av gulv

STERKT: Laminat er manges valg grunnet sin gode slitestyrke og mange desingmuligheter. Dette er en variant fra Tarketts kolleksjon Woodstock. FOTO: TARKETT, GOLVABIA, SCANOX

MIAMI 3+2 seter Kvalitetssalong her vist i Dess. 204/11 beige Bella.Mål: 3 seter 211x90 cm. Mål: 2 seter 172x90 cm.

Tilbud3+2 seter. Ord 16.995,-

Nå 9.995,-Spar 7.000,-

I D A G , I M O R G E N - M Ø B L E R F R A B O R G E N

Borgengården, Nansetgt 21, 3256 Larvik

Gjør et KUPP!

Nedre Gokstadvei 25, Sandefjord v/Meny på Hasle, Tlf. 95 83 60 00 malia.no

-30%

Tarkett gulvbeleggbestillingsvare

-25%

VELKOMMEN til en hyggelig handel

-50%

Mengder av Sengesett Gardiner

Gode tilbud

Høye sengesettDyner og puter

Gjelder uke 11 og 12

Byavisa Sandefjord - [PDF Document] (17)

17H J E M O G B O L I GB Y A V I S A S A N D E F J O R D11. mars 2015

Hjørnegruppe 270x200cmmed stort høyt bord 140x85cmHøyde 70cm.

MALAGA

Med lite bord 40x40cm. Høyde 50cm.

LITEN GRUPPE

2-seter sofa + 2 stoler. Med kaffebord 95x50cm. Høyde 47cm.Fåes i beige og gråsort.

VALDEMOSA

Spisesett med rundt kraftig bord medrondell. Diam. 120cm.

MONACO

3-seter sofa 180cm + 2 stoler. Kaffebord 105x60cm. Høyde 40cm.

LA LUNA

Skolmar 30 A - 3232 SANDEFJORDTlf. 33 42 99 10 - Fax 33 42 99 12 - [emailprotected] - www.telt.as

SUPERSALGROTTINGMØBLENE

har aluminiumsramme,

de er derfor lette og

vedlikeholdsfrie og har

meget god sittekomfort.

Vi må

få ut noe varer,

containerene

kom tidlig i år.

FØRSTE MANN

TIL MØLLA!

Frakt kommer i tillegg til nevnte priser. Priser inkl. mva. Forbehold om trykkfeil.

SKOLMAR 900mBUTIKK/UTSTILLING

2

ÅPNINGSTIDER: MAN-FREDAG 9.00-16.30

- GJELDER UT MARS 2015

ÅPNINGSTIDER Fra 15. Mars: MAN-FREDAG 9.00-16.30TORSADAG 09-18 - LØRDAG 9.30-14.00

Før 9.400,-

Nå: 6.900,-

Før 3.900,-

Nå: 2.900,-

Før 8.900,-

Nå: 6.900,-

Før 6.900,-

Nå: 4.900,-

Før 9.900,-

Nå: 7.500,-

Byavisa Sandefjord - [PDF Document] (18)

A N N O N S E R B Y A V I S A S A N D E F J O R D 11. mars 201518

Byavisa Sandefjord - [PDF Document] (19)

19A N N O N S E RB Y A V I S A S A N D E F J O R D11. mars 2015

Byavisa Sandefjord - [PDF Document] (20)

A N N O N S E R B Y A V I S A S A N D E F J O R D 11. mars 201520

Lykken erdet beste av Danmark

Inge

n ek

sped

isjo

nsge

byr e

ller a

vbes

tilli

ngsg

ebyr

. For

beho

ld o

m u

tsol

gte

dato

er o

g tr

ykkf

eil.

Begr

ense

t ant

all r

om ti

l råd

ighe

t.

Bestill på

2198 4260– opplys

rabattkode 2423 og priskode

R1

Kan kun bestilles på tlf. 2198 4260 eller www.smalldanishhotels.dk/sandefjord

Beach & Seaside Hotel Marienlyst, Helsingør

Bare 40 minutters kjørsel fra sentrum av byen vil du fi nne Beach & Seaside Hotel Marienlyst med en fantastisk beliggenhet rett ved vannet med utsikt over Kronborg slott. Stranden ligger rett utenfor døren, og fra hotellet er bare 10 minutters gang til sentrum Helsingør og Kronborg Kultur Harbour, hvor det blant annet kan besøke M / S Museum of Maritime og Kronborg slott.

Pris i DKK kr. pr. person i delt dobbeltrom

3.791,-Tillegg ved overnattning fredag og lørdag er dkk 100 pr person.

Tillegg i perioden 1.7.-31.8. er dkk 200 pr person, dog ved overnattning fredag og lørdag: dkk 300 pr person

SPAR35%

6 x Overnattninger (2 netter hvert sted) 6 x Frokost 6 x 2-retters menu etter

kjøkkensjefens valg 6 x Velkomstdrik

Priskode: R1 Rabatkode: 2423Hele 2015. Forbehold for utsolgte datoer.

Noget av det beste...Dette 7-dagers tur til noen av de vakreste delene av Danmark, gir vi deg muligheten til å oppleve både stranden, byen og landet. Du velger hvor du vil begynne og slu*tte, men pakken inkluderer to netter på hvert hotell inkl. Frokost og 2 retters middag på hvert sted.

Tornøes Hotel, Kerteminde

Hotellet er et vakkert vedlikeholdt gammelt hotell som ligger i hjertet av Kerteminde og med en fantastisk utsikt over byen, havet og havnen. Enten du ønsker å slappe av rundt og utforske det vakre landskapet. Hotellets à la carte-restauranten har en fantastisk utsikt over Nord bukten og havnen - og sent om kvelden når fl ette fi ngrene og se på månen refl ekteres i vannet. Våre dyktige kokker tilbyr spennende mat inspirert av sesongens fristelser. Kom og få opplevelsen!

Kragerup Gods, County of Suffolk v. Slagelse

Hotellet ligger i hjertet av Zealand, vil du fi nne Kragerup Gods. Bare 90 km fra København og Odense. Den vakre hvite varer er omgitt av en vollgrav og store skoger. Inne på kjøkkenet lages all maten helt fra bunnen med sesongens ferske råvarer, urter og kjøtt fra egne Highlanders storfe. Historien om Kragerup Estate dateres tilbake til 1327, slik at du kan nesten føle historien når du går rundt vår vakre gamle varer. I skogen som omgir Kragerup Gods har lagt klatreparken, sykkelsti og 18-hulls fotballgolfbane.

Byavisa Sandefjord - [PDF Document] (21)

21K U LT U RB Y A V I S A S A N D E F J O R D11. mars 2015

BOKTIPSKristín Marja Baldursdóttir Karitas og Karitas: kaos på lerretGYLDENDAL 2012 OG 2013

Karitas Jonsdottir er ikke som alle andre islandske kvinner. Hun har et kall, hun er kunstner. Og hun får lov til å leve av det. Selv om hverdagsliv med mann og små barn inntar henne, er det kunsten som hele tiden spiller hoved-rollen i livet hennes. Men det er ikke

bestandig lett å være selvstendig islandsk kvinne i en tid hvor kvinnens plass var på kjøkkenet. Vi følger Karitas gjennom hele livet, og 1900-tallet, fra kles-vask og sildesalting til kunstskole i København.

Ayana MathisHatties tolv stammer CAPPELLEN DAMM 2014

Som ungdom har Hattie en romanse til August, romansen resulterer i tvillinger og som seg hør og bør gifter Hattie og August seg. Men tvillingene dør før de er et år gamle – og etter det kan det virke som Hattie aldri er helt lykkelig igjen. Til tross for et kjærlighetsløst

ekteskap, får Hattie og August 11 barn. Vi møter hvert av barna på forskjellige stadier i livet og det blir en spennende sammenblanding av ulike histo-rier, for barna er ulike og får forskjellige liv.

Carl Frode TillerInnsirkling-bøkene ASCHEHOUG 2007 /2010 / 2014

Innsirkling-bøkene av Carl Frode Tiller er en fest av en lesing. Gjennom tre bøker og åtte brev har vi nå sirklet oss inn på hvem David er – eller hvordan andre ser på ham. Brevskriverne har svart på en annonse i avisa, hvor de etterlyser bekjente av David, som har

hatt et hukommelsestap. Nå trenger han hjelp til «å fi nne seg selv». I de to første bøkene har vi blant annet møtt barndomsvenner, studiekamerater og stefaren.

Omtaler av bøker for voksne av Marie Chetwynd Eikeland.

Breidablikk Teaterverksted setter i år opp musikalen Hairspray. 13. mars er det premiere på Verdensteateret og nå øves det for fullt.MARLIN RAASTAD tekst og foto

Fordommer, rasisme og urett-ferdighet. Musikalen Hairspray tar for seg dagsaktuelle temaer og alvoret er pakket inn i en gledesfylt, humoristisk og far-gesprakende forestilling. Nå er det slu*ttspurten mot premie-ren og 13. mars åpnes scene-teppet på Verdensteateret.

Kommet langtElin Feen er både regissør og miljøarbeider. Hun koser seg mens hun øver og pirker på elev-ene. 121 ungdommer er med, 85

av dem skal stå på scenen. Ved siden av dette er det 60 foreldre som hjelper til. Regissøren føler at de har kommet godt i gang og at de har kommet langt inn i stykket. Hun har gjort mye lignende før, men før premie-rer er det alltid ekstra nerver, – Nå som det nærmer seg er det mye kaos. Alt står på hode før premieren, forteller Elin.

FritidsprosjektBreidablikk teaterverksted setter hvert år opp ett styk-ke, med alle klassetrinnene på Breidablikk ungdomsskole. De sier aldri nei til noen, og alle er velkommen til å bli med, men for å få være en stor rolle er det viktig å være pliktoppfyllende. Jentene Marte Tenden Karlsen og Marie Hagerup er glad for at alle klassetrinnene er med.

Selv går de i 9. klasse, og har fått seg mange nye ven-ner fra både 8. og 10. klasse. – Vi har kommet nærme-re hverandre, forteller Marte.– Vi er blitt en egen gjeng, legger Marie til.

Tracey TurnbladMarte Tenden Karlsen og Marie Hagerup deler rollen alle ville ha. Ved at de fi kk samme rolle, har det gjort at de er blitt enda nærmere venner. De er veldig stolte og glade over å ha fått rollen som Tracey Turnblad, – Tracey Turnblad er en mor-som energibombe, ler Marie.Marte nikker og er enig med Marie, hun tilføyer at hun kjenner seg litt igjen i rollen. De to jentene synger og dan-ser mye, også på fritiden. De synes det er kjempegøy og

være med å lage musikal. Selv om de er litt nervøse for pre-mieren, har de stor tro på at det kommer til å gå supert.– Vi gleder oss til premiere. Når alt endelig sitter, da blir det gøy å være på scenen, forteller jentene.

[emailprotected]

KLARE TIL DYST: Ungdommene i Breidablikk Teaterverksted jobber hardt for å få alt på plass til premieren på musikalen Hairspray.

Hårete musikal

FAKT

A Hairspray• En amerikansk musikal.• Basert på fi lmen med samme navn, med blant annet John Travolte og Michelle Pfeiff er i hovedrollene. • Historien er fra Baltimore i 1962.• Handler om tenåringsjenta Tracy Turnblad som gjerne vil bli med i skolens danse- team.• Ble satt opp som musikal første gangen på Broadway i 2002.

En familie blir terrori-sert av noe ikke-menneske-lig. Møte med uten-omjordis-ke skapninger har hatt sin virkning på fi lm i alle år. Men vi begynner å nærme oss grenselandet der man som seer ikke trigges i disse baner lenger. Fordi det er jo ikke like spenstig i våre tider med bortførin-ger og visitasjoner fra små grønne men. Universet føles utforsket med våre nye tek-nologiske duppeditter.Regissør og manusforfatter, Scott Stewart, har allikevel fått til noe som fungerende i sci-fi innslaget. Man blir presentert for en familie som man faktisk bryr seg om, mye takket være skue-spillerinnsatsen fra Keri Russell. Dette er en fi lm som klarer å skremme gjennom skjulte spor og tråder. Ja, man skvetter faktisk når høydepunktene kommer. Når det er sagt så er det også episoder som rett og slett ser helt tafatte ut. Jeg liker musikken og jeg trives med familiemedlemmet som tråkker gjennom sine egne ungdommelige utfordrin-ger. I tillegg er det foreldre som sliter med økonomiske utfordringer på sin kant og gir et dramamoment man kan leve seg inn i. Det er ikke det store effektsprellet som tilbys i denne tittelen her, men det trengs ikke heller. Vi blir med på hver-dagslige utfordringer og, den utenomjordiske fare blir pre-sentert gjennom små hint. Dette er akkurat det man trenger for å bli passe ner-vepirret før den store fi nalen.

KonklusjonDark Skies balanserer fi nt mellom familiedramaet og skrekken fra verdensrommet. Noen momenter blir mer tåpelige enn skumle, men ellers godt levert (Omtalt ved Film2home).

KRIS MUNTHE Byavisa

UKENS FILM

Dark Skies

Byavisa Sandefjord - [PDF Document] (22)

A N N O N S E R B Y A V I S A S A N D E F J O R D 11. mars 201522

Løs kryssordet. Løsningen fremkommer i de fargelagte rutene lest ovenfra.

Løs sudokuen. Løsningstallet fremkommer i de fargelagte rutene lest ovenfra.

10 av ordene som er listet opp til høyre kan du fi nne igjen i diagrammet. Du kan fi nne dem vannrett, loddrett og diagonalt mot høyre. Ett av ordene fi nner du IKKE. Dette er opp gavens løsningsord.

Løs kryssordet. Da vil løsningsordet fremkomme i de fargelagte rutene.

Konkurranse 2 - Sudoku Konkurranse 3 - Bildekryss

Konkurranse 4 - Letekryss

Konkurranse 3 BildekryssKonkurranse 2 Sudoku

Vinn 5.000 krkontant

ANNONSE ANNONSE

Konkurranse 4 Letekryss

2 vinnere

hver 4. uke

y

Vinn Sony A5000systemkamera

2 vinnere

hver 4. uke

2 vinnere

hver 4. uke

2 vinnere

hver 4. uke

LØS KRYSSORD OG VINN!SMS&VINN™ZENTIO KUNDESERVICE

tlf 215 00 780 (man-fre: 9-15)Delta i alle konkurransene for kun kr 45 pr uke

Konkurranse 1 - Kryssord

Vinn iPad Air Vinn iPad Air Wi-Fi 16GBWi-Fi 16GB

Delta i alle konkurransene for kun kr 45 pr uke. Send løsning på sms til 1906. Abonnementstjeneste.Konkurransene gir nye vinnermuligheter hver 4. uke! Abonnementet kan stoppes når du vil ved å sende STOPP til 1906. Pris kr 45 pr uke. Tjenesten faktureres hver fjerde uke via ditt mobilabonnement. Minstepris kr 180. Er du under 18 år eller ikke bekrefter abonnementet, deltar du kun i én spillrunde. Svar på oppgaver etter innmelding koster kun alminnelig trafi kktakst. Alle abonnenter mottar en melding hver 4. uke på SMS med link til nye oppgaver. Den eller de som sender inn korrekte svar på fl est oppgaver i løpet av spillrunden kåres til vinnere. Alle vinnere publiseres på www.smsogvinn.no og får 16 ukers karantene. Har du noen spørs-mål, ring kundeservice tlf 215 00 780 (man - fre kl 09-15) eller e-post på [emailprotected]. Tjenesten leveres av Zentio AS.

Våre siste vinnere, uke 4-7: Bildekryss - Sony systemkamera: Gunnar Hellebust, Jarle Nilsen • Kryssord - Samsung Galaxy S5: Frydhild Skålbones, Anne Ediassen• Sudoku – Kr 5.000 i kontanter: Jarle Nilsen, Frydhild Skålbones • Letekryss – Apple iPad2: Marita Lian, Anne EdiassenDelta i alle konkurransene for kun kr 45 pr uke.

ROPE UMODENFRUKT

OVER-TA

ETTERAVDØD

SPISE-STEDETFOR

ARBEI-DERE

VOKSE

IKKEPÅ

AKSJE-SELSKAP

PÅSKE-FARGE

GRÅTEKRAFTIG

NORSKESMÅ-

MYNTER

ØSENED

DØSER

IKKEINN

KLOKKE

UT-PEKE

STÅK

SKOLE-BARN

FOR-SKJEL-LIG

STRUTSMEDDET

SAMME

NEVNE

PISKETFLØTE

TIGGEKIKKER

VANE

BIKKJE ELGOKSE FANGST HAGLE HARE JEGER KNIV PATRON REVIR RYGGSEKK TERMOS

T H F C Q F Q E I A U P G C R B N H A R E

S R Å M I G E T Y L E L G O K S E R G X R Y H S K T D O G V N T H O J J D N S Z M J E G E R Æ H E M R E V I R R D Z K D M Z Q H A G L E K C

Vinn SamsungVinn SamsungGalaxy S5Galaxy S5

Send inn løsningen på SMS: Kodeord GKEKRYSS + Løsningsord sendes til 1906Eksempel: GKEKRYSS OSLO sendes til 1906

Send inn løsningen på SMS: Kodeord GKES + løsningstall sendes til 1906Eksempel: GKES 7863 sendes til 1906

Send inn løsningen på SMS: Kodeord GKEBILDE + Løsningsord sendes til 1906Eksempel: GKEBILDE BÅT sendes til 1906

Send inn løsningen på SMS: Kodeord GKELETE + løsningsord sendes til 1906Eksempel GKELETE JAKTORD sendes til 1906

Byavisa Sandefjord - [PDF Document] (23)

GATEPARLAMENTET

Hva er din favoritt hobby?

Leif Jensen– Fiske i sjøen.

Florentina Shaib– Liker å strikke kjoler til

små barn.

Mihaela Hardau – Være sosial.

Linn Cecilie Vasbø– Være med familien min! Jeg er så heldig som har

både en sønn og en bonus datter!

Anne Grete Hestvik – Snekring! Jeg snekrer alt

mulig.

23B Y F O L KB Y A V I S A S A N D E F J O R D11. mars 2015

Satser på seier Nina Heisholt er 21 år og kommer fra Sandefj ord. Fra å være en av 150 påmeldte er hun nå en av 20 semifi nalister som kjemper om å komme til fi nalen i Miss Universe Norway.

MARLIN RAASTAD tekst

Da Nina var ferdig på videregå-ende fullførte hun førstegangs-tjeneste i militæret i Luftvern i Bodø, dette ble en fantastisk opplevelse,

– Tiden i forsvaret er noe jeg aldri kommer til å angre på. Jeg fi kk oppleve mye spennende, og ikke minst så møtte jeg mange herlige mennesker som jeg alltid kommer til å være venner med, forteller Nina.

Skole, dansing og frivilligDa hun var ferdig i militæ-ret flyttet hun til Trondheim. Hun bestemte seg for at hun ønsket å studere internasjonal markedsføring, og er nå i ferd med å ta en bachelor på BI. På fritiden er hun chearleader for BI sitt amerikanske fotballag, Cleavers.

– Jeg har danset i mange år, så det passet meg bra å drive med cheerdance, forteller hun.

Nina er en aktiv jente, så hun er også med som frivillig i et verv på skolen som heter Næringslivsutvalget. Hun syn-tes at det å få være med å arrangere eventer i regi av sko-len er kjempegøy.

– Jeg får mye erfaring og får også delt mye glede med de andre studentene på skolen.

Satser på å vinne Drømmen om å bli modell star-tet allerede for åtte år siden. Hun husker godt da hun og mammaen satt og så på Miss Teen USA på TV.

– Det var da jeg tenkte at dette var noe jeg hadde lyst til å prøve. Jeg var ikke mer enn 14 år gammel, men synes det hele så innmari kult ut, med all sminken, det stylede håret og de flotte kjolene, forteller Nina.

Nå som Nina endelig har fått meldt seg på, er innstillingen å gi alt for å komme seg til finalen. Hun har ett stort kon-kurranseinstinkt, og pleier å si til seg selv at alt er mulig så lenge man har lyst. Hun angrer ikke ett sekund for å ha meldt seg på.

Kommer du til å vinne?– Ja! Hvorfor ikke? Skal man melde seg på en slik konkur-ranse nytter det ikke å tenke at man kanskje kommer på femteplass. Det gjelder å ha pågangsmot og det har hvert-fall jeg, forteller en blid Nina.

Fremtidsplaner I forrige uke meldte Nina seg inn som frivillig i Røde Kors, og alle-rede neste uke skal hun delta på et kurs i besøkstjeneste. Før hun starter ett nytt kapittel, skal hun fullføre bacheloren i internasjo-nal markedsføring, her har hun ett halvannet år igjen.

Etter dette ønsker hun å søke på politihøgskolen,

– Ja, jeg er kanskje en «tom-boy», siden jeg har vært i mili-tæret og nå deltar jeg i en mis-sekonkurranse og ønsker på top-pen av det å bli politi. Kan ikke annet enn å le litt av meg selv i blant, hva kan man si? Best of both worlds?

Mer enn posereMange tenker at en konkurranse som Miss Universe Norway kun handler om å se penest ut og å ha det fi neste håret og sminken. Det er ikke Nina enig i.

– Konkurransen handler om så mye mer enn å se pen ut og posere i kjoler, det er lagt mye fokus på å markedsføre seg selv ved å skaffe seg sponsorer/sam-arbeidspartnere, snakke med medier, blogge på Miss Universe

Norway sin hjemmeside og jobbe som frivillig i en velde-dighetsorganisasjon. Ved å delta på slike aktiviteter vil man få poeng, og poengene teller 70% av konkurransen videre og er med på å bestemme om man kommer videre til fi nalen eller ikke. Så her gjelder det å stå på

for å vise at man ikke bare har et pent ytre, men i tillegg har bein i nesa.

KonkurransenNå som semifi nalistene er pluk-ket ut gjelder det å kjempe om poeng for å bli valgt ut til fi na-len. Finalen er mest sannsynlig i slu*tten av juni 2015, og vinne-ren får representere Norge i den internasjonale misse konkurran-sen Miss Universe. Det Nina ser mest frem til er alt hun kommer til å lære og oppleve.

– Man må tørre å gå ut av komfortsonen sin for å nå ut til for eksempel media og mulige sponsorer. Det er også gøy å være med å konkurrere om noe som er basert på skjønnhet, for-teller Nina.

Elsker Sandefj ord– Jeg har bodd i Sandefjord helt frem til jeg dro i militæret i 2012.Jeg har mange fi ne minner der-fra, de beste er fra de forskjel-lige sommerne. I Sandefjord er det så mange fi ne strender blant annet Vøra, Langeby og Skjellvika. Om sommeren er det veldig koselig å sitte på Kokeriet og få servert deilige sjømatretter. Også er vi så heldige å ha ferjer som går rett over til Strömstad i Sverige. Det er hvertfall ikke mangel på aktiviteter, og derfor har jeg så mange fi ne minner at jeg kunne skrevet en hel bok! Jeg gleder meg til påskeferien fordi da skal jeg hjem til mamma i Sandefjord, og få besøkt en del venner, forteller Nina.

Og hun er åpen for å vende tilbake til Sandefjord med tiden,

– Det kan godt tenkes. Sandefjord er en koselig by med mye å by på. Det er et sted hvor jeg kan se for meg å stifte familie og jeg har også fl ere venninner som kommer til å bo der, smiler hun.

[emailprotected]

GULLUNGEN

Denne herlige trioen heter Tiril, Ida Tonette og Isak. Hanne og Vidar er stolte foreldre. FOTO: FOTOGRAF LINDA GABRIELLI

SATSER PÅ SEIER: Sandefj ordsjenta Nina Heisholt er semifi nalist i Miss Universe Norway. FOTO: PRIVAT

Byavisa Sandefjord - [PDF Document] (24)

Byavisa tilbyr private og andre å annonsere under Arbeid Utføres.

Send SMS-melding medkodeord BYSA ARBEID[din annonsetekst] til 2077.Pris pr. melding 200 kronerinkl. mva.

ARBEID UTFØRES

Byavisa tilbyr privatpersonerå annonsere for salg av leilighetog eiendommer, med eller utenbilde.

For annonse under Eiendom send SMS-melding med kodeord BYSA EIENDOM [din annonsetekst] til 2077. Pris pr. melding 200 kroner inkl. mva.

EIENDOM SELGES

HOROSKOP –UKE12 Alle henvendeleser rundt horoskop rettes til Tore Lomsdalen | epost: [emailprotected] | www.astrolom.no

Byavisa tilbyr privateå annonsere for salg/kjøp av motorkjøretøysom bil, båt og MC,med eller uten bilde. For annonse under BIL –BÅT –MC send SMS-melding medkodeord BYSA MOTOR[din annonsetekst] til 2077.Pris pr. melding 100 kronerinkl. mva.

BIL – MC – BÅT

BASARGRATIS rubrikkmarked*

Send SMS med kodeord BYSA BASAR [din annonsetekst] til 2077, e-post til [emailprotected], eller bruk eget skjema på nettsiden www.byavisa.sandefjord.no. For annonsering med bilde; Send kodeord BYSA MMS [din annonsetekst] til 2077. * Pris: SMS 10 kroner/MMS 25 kroner. Manuelt mottak 125 kroner. Maks 250 tegn per annonse med eller uten bilde. Vi forbeholder oss retten til å redigere innhold. Upassende innhold vil bli fjernet.

LEVERINGSFRIST SØNDAG KL. 24.00

2077SMS/MMS TIL

Gjelder kun privatpersoner

A N N O N S E R B Y A V I S A S A N D E F J O R D 11. mars 201524

Planlegger du konfirmasjon eller større arrangement?

Ta kontakt på tlf. 938 77 220 eller [emailprotected]

Kulturlåven i hjerte av Vestfold tilbyr utleie av Selskaps- og møtelokaler med plass opptil 200 deltakere. Tilrettelagt for handikappede.

Vi holder til i flotte og landlige omgivelser i Andebu.

Kulturlåven i Høyjord Herre-Skjelbred 21, 3158 Andebu

Planlegger du konfirmasjon eller større arrangement?

Hiace/dyna/Canter/King van/E 2000 ønskes kjøpt.

Annen varebil/lastebil kanogså være av interesse.

Ta kontakt med Erik Wasshaug på tlf 45008427 eller 97430985.

Varebil ønskes kjøpt

Sandar Byggservice

avd. VASKOrgnr: 914 735 289

Vi utfører all type innvendig vask til både hjem og

bedrifter!

Tlf. 407 58 817

Sandar Byggservice AS

Orgnr: 914 735 289

Utskiftning av alle typer tak.

Blikkenslagerarbeid. Diverse

snekkerarbeid. Ta kontakt for

gratis befaring! Tlf: 40758817

eller 40648949

SMARTLIPO

Permanent effektUtføres av kirurgMinimalt ubehag og risikoKort rekonvalens

Ring oss for GRATIS

konsultasjon eller telefonkonsultasjon

med legeTlf. 21 640 600

FETTFJERNING MED LASER OG CELLULITTBEHANDLING

VÆREN Dette blir en intens uke. Særlig i helgesvin-gen. Solen går inn i ditt stjernetegn. Samtidig er det en sol-formørkelse som kan påvirke deg ganske så kraftig. Rastløshet og litt uforsiktighet kan bli et av re-sultatene. Ta deg god tid. Kan også være at du møter deg selv i døra i en tidligere sak.Motto: En blandet fornøyelse.

TVILLINGENE Uken kan starte med at det knir-ker litt i dine relasjoner. Om så, løser du det med å samarbeide, men samtidig holde på det du står for. Ellers blir dette en uke hvor din empatiske side kommer sterkt frem. En fin tid for både å få og gi healing. Din spirituelle og åndelige side blir forsterket. Motto: Vis hva du står for.

LØVEN Solformørkel-sen påvirker deg ganske sterkt. Sett av tid til ro og indre re-fleksjoner. Er det saker som har ligget og ulmet, se ikke bort ifra at det nå vil komme frem. Et oppgjør kan skje. Om det er bra eller ikke, avhenger av hva det er og din egen situasjon. I karrieren går du en god tid i møte. Motto: Trå forsiktig.

TYRENEn fin årlig begivenhet skjer i horoskopet ditt denne uken. Din planet, den vakre Venus, går nemlig inn i ditt eget stjernetegn. Dette kan du nær-mest betrakte som et personlig nyttår! Om det skulle oppstå et samarbeidsproblem med din partner eller noen andre, løser du det enkelt og greit.Motto: Diplomati.

KREPSEN Dette blir en intens uke. Sørg for at du får nok hvile. Om du greier det er heller tvilsomt. Det er såpass mye som forgår akkurat nå, at det heller blir stress enn muligheter til å slappe av. Karriere blir et viktig område. Mulighet for et skifte, men helst en forfrem-melse. Penger blir en del av pakken. Motto: Ikke stresse seg i hjel.

JOMFRUEN Har ikke kjær-lighetslivet ditt fungert helt som det skal i det siste, skal du ikke se bort ifra at det kan komme et oppgjør. Hva som videre skjer, avhenger av hvor sterke båndene mellom dere er. Helgen blir en fin tid for å rydde og ordne opp i roman-tikk og forelskelser. Motto: Oppgjørets time.

skjerskjerhvahvaNÅR: 11.mars kl 13.00 Onsdager på MS Oslofj ord, HVA: Buff et & foredrag: Livsglede med Marianne Krogness HVOR: Fjordline, MS Oslofj ord

NÅR: 11.mars kl 17.00 Onsdager på Color Viking: HVA: Swing og Bugg HVOR: Color Line, Color Viking

NÅR: 11.mars kl 19.00 HVA: Naturvernforbundet har åpent møte om gruveplanene i Kodal HVOR: Thaulows Café & Bar

NÅR: 11.mars kl 19.30 HVA: Musikk og Poesi HVOR: Sandefj ord Bibliotek

NÅR: 12.mars kl 13.00 Torsdager på MS Oslofj ordHVA: Buff et & kon-sert: Jack Vreeswijk HVOR: Fjordline, MS Oslofj ord

NÅR: 12.mars kl 19.00 HVA: ”Presten og ateisten” HVOR: Sandar kirke

NÅR: 12.mars kl 19.00HVA: Se mennesket ved Vincent Hagerup HVOR: Sandefj ord Bibliotek

NÅR: 12.mars kl 19.00HVA: Foredrag: Kosthold til sjøs ca. 1890-1940 HVOR: Hvalfangstmuseet

NÅR: 12.mars kl 20.30 HVA: Torsdagsquiz HVOR: James Clark

NÅR: 13.mars kl 20.00 HVA: Killer Queen – Full stage show HVOR: Hjertnes Kulturhus

NÅR: 13.mars kl 20.00 HVA: Konthorsen and the Teachers HVOR: Draaben

NÅR: 14.mars kl 13.00HVA: Spå HVOR: James Clark

NÅR: 14.mars kl 13.00 HVA: Barnas Kulturprogram: Øisteins blyant HVOR: Hjertnes Kulturhus

NÅR: 14.mars kl 14.00 HVA: Jeg fant, jeg fant med

Stella Polaris Gjøglerteater HVOR: Varden Grendehus

NÅR: 14.mars kl 17.00HVA: Helaften med buf-fet og dansemusikk: Lady & Landstrykeren HVOR: Color Line, Color Viking

NÅR: 14.mars kl 21.00 HVA: Konsert med Ladies from Horten HVOR: Thaulows Café & Bar

NÅR: 14.mars kl 21.00 HVA: Cafékonsert: Elvira Nicolaisen og Mathias Eick HVOR: Bankettsalen, Scandic Park

NÅR: 15.mars kl 09.00 HVA: Hjertnes Festivalen 2015 HVOR: Hjertnes/Scandic Park

NÅR: 15.mars kl 14.00 og 15.30 HVA: Det reisende sirkus med Stella Polaris Gjøglerteater HVOR: Varden Grendehus

NÅR: 17.mars kl 13.00 Tirsdager på MS Oslofj ord, HVA: Buff et & foredrag: Inspirasjon med Torkjell Berulfsen HVOR: Fjordline, MS Oslofj ord

NÅR: 17.mars kl 19.00HVA: Moteshow HVOR: Motehuset Dokken

Billettsalg på Turistkontoret til Hjertnes arrangementer og kino tlf 33 46 05 90. Informasjon vedrørende arrangementer sendes: info@visitsandefj ord.com

Aktivitetskalenderen er levert av:

TIL SALGSBolina spisebord med illeggsplater. Lekkert og slitesterkt valmuetre, kr 4000. Pent brukt.Tlf. 476 27 777.

Wilfa bakemaskin selges for halv pris. Ny pris kr. 1500. Som ny. Tlf. 950 44 665.

Dior veske, kjøpt i Frankrike. Må sees, god kvalitet, spesielt design. Pent brukt. Selges kr 2000,-. Tlf. 333 85 465.

Lekegrind i tre med bunn, reise-seng, barnestol i bordhøyde også i tre, (kan også bli til lav stol med bord) og bleiebøtte med 2 nye An-gelcare refiller. Alt lite brukt. Tlf. 988 55 400.

Blomster portal, i sort smijern med løvgull blader h130 diam 185 kr 600. Tlf. 33 47 62 31.

ARBEID UTFØRESKarasa Byggtjenester. Org.nr 992692057. Diverse snekkerarbeid. Tak. Malling. Snakker engelsk og litt norsk. Tlf. 906 14 198.

ØNSKES KJØPTHestemøkk og halm og gi bort eller selge billig? Tlf. 924 59 788.

Bil ønskes kjøpt, nsker å kjøpe bil, helst ok stand. Alt av intr. SMS / RING. Tlf. 934 93 490.

Båt ønskes kjøpt, Helst med motor / henger. Alt av intr. Tlf. 934 93 490.

Weidemann kjøpes, Stort kvalitets-maleri ønskes kjøpt Henv.: [emailprotected]. Tlf. 915 53 227.

Alt med Beatles kjøpes. Har du noe, litt eller mye ta kontakt. Tlf. 415 04 291.

Vestfold Nei til EU arrangerer tre åpne, gratis møter i mars 2015Sandefjord bibliotek: 18. mars. Dag Seierstad: «Folket sa nei» og Ingeborg Eliassen: «Harde tider - Det nye arbeidslivet i Europa»

Larvik bibliotek: 19. mars. Dag Seierstad: «Folket sa nei» og medlem i fa*glig utvalg, Heidi Larsen, om det nye arbeidslivet i Norge.

Tønsberg/Nøtterøy bibliotek: 26. mars. Dag Seierstad: «Folket sa nei» og Halvor Fjermeros: «Uro i Euroland – fa*glig avmakt og sosial motstand i EUs nye arbeidsliv».

Byavisa Sandefjord - [PDF Document] (25)

25A N N O N S E RB Y A V I S A S A N D E F J O R D11. mars 2015

Ring oss på tlf: 911 50 200www.fasadeprodukter.no

Vinterkupp!

befaring

SNEKKER LEDIG FOR OPPDRAG Alt av innvendig og

utvendig arbeid. Tak og fasade.

GRATIS BEFARINGTlf. 978 21 602

Gratulerer med dagenmed bilde

... og del dine opplevelser med familie og venner Send inn ditt bidrag i dag...

Vi fornyer oss og ønsker våre lesere velkommen til å dele sine gratulasjoner gjennom Byavisa. Ønsker du å gi en du er glad i et ekstra fokus på bursdagen, send oss ditt bidrag på MMS ved å sende

BYSA FOLK til 2077 (husk å legge ved bilde og en liten tekst, maks 25 ord). Du kan også sende til epost [emailprotected] eller Byavisa Sandefjord, Sømdre Kullerød 4A, 3241 Sandefjord.

Innsendte bidrag vil bli publisert i førstkommende utgave av Byavisa. Innsendte bilder og tekst vil ikke bli returnert til avsender. Redaksjonen forbeholder seg retten til å korte ned innsendte bidrag, sensurere innhold eller i helhet ikke publisere enkelte bidrag.

VEKTENKjærlighet og parforhold kom-mer inn i en vital periode. Meget mulig du etablerer en ny relasjon. Du bli nå også mer pragma-tisk i ditt forhold til romantikk og amour. Men på den annen side søker du den dypere siden av lidenskap og intimitet. I job-ben kan det skje en endring. Motto: Søk sannheten.

SKYTTENHar det vært saker og ting som har blitt skjøvet under teppet i hjem og familie-sammenheng, bli ikke for-bauset om bomben springer i nær fremtid. Men på den annen side, om alt er i skjønneste orden, kan dette også bli starten til noe som kan vokse og gro i fremtiden. En familieforøkelse?Motto: Et nytt perspektiv.

VANNMANNEN I økonomien bør du tenke deg om og ikke overreagere. Har du sløst med penger, eller vært uforsiktig og uansvarlig i økonomien, kan du ikke se bort ifra at regningen kommer på bordet.Men på den annen side har du nå masse ideer om hvordan du kan øke dine materielle goder.Motto: Vær fleksibel.

SKORPIONEN To områder i livet ditt blir nå viktig. Det ene er jobb og det andre er kjærlig-het. Begge deler passer kjempebra for en intens og kraftfull Skorpion. I yrket får du en ny gnist av pågangsvilje, og i romantikken har du en egen evne til å få det slik som du vil. En forelskelse er mulig. Motto: Gleden ved å gi.

STEINBUKKEN Familie og romantikk blir det helt store for deg nå. Er du allerede etablert i et forhold med hus og hjem, kommer du og din elskede partner nå inn i en herlig og lidenskapelig periode. Er du derimot singel, og lever og bor for deg selv, blir du mer flørtende av deg. En ny forelskelse er mulig.Motto: Livet smiler til deg.

FISKENE En sjelden begivenhet skjer i horoskopet ditt denne uken, nemlig at solfor-mørkelsen inntreffer i ditt eget stjerne-tegn. Ofte er dette en hendelse som kan gjøre at man får et lite oppgjør med seg selv. Men det kan også være en tid der du får mange fine impulser til å starte på nye ting. Motto: Sannhetens skjønnhet.

Helse- og velværeguidenBestill din annonse i Helse- og velværeguiden i dag!: Tlf: 33 46 20 00

NAPRAPATENE MØRK OG TREIDENEAkuttimer settes av daglig. Vi inngår bedriftsavtaler.Timebestilling: 33 44 82 05 / 33 44 82 06Timebestilling nett: naprapatoghelse.no

Behandling av muskel- og skjelettplager

Ønsker du annonse på Helse og velværeguiden

RING 33 46 20 00

I 1990 startet Korpset Vårt i Stokke opp. Det betyr at de fyller 25 år i år og det skal feires. Til helgen blir det jubileumskonsert i Stokke kirke og med seg på laget har de en ope-rastjerne.

HILDEGUNN S. RIKSFJORD tekst

I februar var det 25 år siden Korpset Vårt ble eta-blert og nå har det gått 25 år med fengende korps-musikk. Med 30 musikan-ter i stallen har de brukt vinteren til å forberede en storslått jubileumskonsert i Stokke kirke. Korpset lover en melodiøs og vak-ker musikkopplevelse hvor Stokkebygdas egne krefter. De håper å fylle kirken til randen.

Leder anKorpsets første diri-gent var Dag Freddy

Henriksen. Da han ga seg tok Mette Bjørndal over og fra 2006 er det Fredrik Gulbrandsrød som med stødig hånd har håndtert dirigentstaven. Han leder naturlig nok også jubileumskonserten på søndag. Det er ikke første gang korpset invi-terer til konsert i kirken. Hvert år arrangerer de en tradisjonell julekonsert sammen med Stokke sko-lers musikkorps.

GjesteartistMed seg på jubileums-konserten har Korpset Vårt Stokkes unge og lovende operastjerne Lise Davidsen. Hun er en lyrisk sopran som i fjor vår avla sin master-gradseksamen ved Det kongelige Operaakademi i København. Davidsen skal i tillegg til jubileums-konserten i Stokke stå på scenen i mange sammen-henger denne sesongen.

Hun skal blant annet gjøre hovedrollen i Hindemiths Sancta Susanna ved Den Norske Opera og Ballett. I tillegg skal hun også gjøre en konsert med dirigent Christian Badea i Romania. Hun vil også være solist i Wagners Wesendonk Lieder med Randers Kammerorkester.

[emailprotected] JUBILERER: Korpset Vårt i Stokke fyller 25 år i år og til helgen er det duket for jubileumskonsert.

Korpset Vårt jubilerer

Byavisa Sandefjord - [PDF Document] (26)

T V P R O G R A M B Y A V I S A S A N D E F J O R D 11. mars 201526

Vi leverer alt av hundefôr fraktfritt hjem

på din dør

Salg av utstyr til din

hund, katt og oss på to bein

Fjellenga Gård Hauganveien 22, 3158 AndebuTlf. 994 63 911www.thorsheimkennel.no

Følg oss på FacebookVår butikk er åpen alle dager fra 08.00 – 21.00

Din hund ervelkommen til et nytt

og moderne hundehotell i landlige omgivelser. Vi ønsker alle typer hunder

velkommen til oss

ONSDAG 11.3 TORSDAG 12.3 FREDAG 13.3 LØRDAG 14.3 SØNDAG 15.3 MANDAG 16.3 TIRSDAG 17.3

©Un

ivers

um

06.15 Morgensending13.30 Ut i naturen (r)14.40 Finnmarksløpet (r)15.00 NRK nyheter15.05 Vinterstudio15.20 V-cup langrenn. Klas-sisk sprint.17.10 VM skiskyting. 15km, kvinner.19.00 Dagsrevyen19.45 Distriktsnyheter19.55 VM-kveld. Høydepunk-ter, intervjuer, reportasjer ogmedaljeseremonier fra Kon-tiolahti.20.25 Finnmarksløpet. Euro-pas lengste og tøffeste hun-desledeløp.20.55 Distriktsnyheter21.00 Dagsrevyen 2121.35 Kampen for tilvæ-relsen (2)22.20 Sofa (9)22.50 Vikinglotto23.00 Kveldsnytt23.15 Stonehenge og deskjulte monumenter (r)00.15 Sanninga om kjøtt (r)01.05 Nattsending

05.35 Morgensending13.40 Fikse eller flytte? (r)14.05 Tid for hjem (r)15.05 Grey's Anatomy (r)16.00 Home and Away (r)16.30 Home and Away (8)17.00 En moderne familie(r)17.30 En moderne familie(r)18.00 Solsidan (r)18.30 Nyhetene18.45 Været18.50 Sportsnyhetene19.00 Hotel Cæsar (r)19.30 Hotel Cæsar (111)20.00 Dropped – Helteneskamp (8)21.00 Nyhetene21.20 Været21.25 Sportsnyhetene21.45 Dropped – Helteneskamp (8)22.15 Fjellflørt (10)23.15 Vårt Lille Land (r)23.45 The Mysteries ofLaura (10)00.40 Suits (2)01.35 Nattsending

06.00 Morgensending12.05 The Ellen DeGeneresShow (88)13.00 I'm Having Their Baby(r)14.00 Ladies of London (r)15.00 Alle elsker Raymond(r)15.30 Alle elsker Raymond(r)16.00 Kongen av Queens (r)16.30 Kongen av Queens (r)17.00 Bones (r)18.00 Norges styggesterom (r)19.00 Brannstasjonen (23)19.30 Norges styggesterom (7)20.30 Luksusfellen (6)21.30 Boligjakten (6)22.30 Paradise Hotel (3)23.30 Sex og singelliv (r)00.05 Alle elsker Raymond(r)00.35 Kongen av Queens (r)01.05 Kongen av Queens (r)01.30 Paradise Hotel (r)02.15 Will and Grace (r)02.40 Nattsending

06.00 Morgensending12.25 The Big Bang Theory(r)12.50 Mom (r)13.20 Sinnasnekker'n (r)14.20 Ullared (r)15.15 Baby Daddy (r)15.45 Cougar Town (r)16.10 Friends (r)16.40 Friends (r)17.10 Two and a Half Men(r)17.40 Two and a Half Men(r)18.05 The Big Bang Theory(r)18.35 The Big Bang Theory(r)19.00 Mom (r)19.30 4-stjerners middag(35)20.30 Boligkrise (2)21.30 CSI (12)22.30 How to Get Away withMurder (15)23.25 Castle (r)00.20 CSI: Miami (r)01.15 Nattsending

06.15 Morgensending13.40 Glimt av Norge: Pre-ikestolen (r)13.55 V-cup kombinert.Hopp.15.10 NRK nyheter15.30 Som au pair i London(5)16.00 Vinterstudio16.25 V-cup kombinert. 10km langrenn.17.00 VM skiskyting. VM-studio.17.10 VM skiskyting. 20 kmmenn.19.00 Dagsrevyen19.45 Distriktsnyheter19.55 VM-kveld.20.10 V-cup hopp. Direktefra Granåsen.20.55 Distriktsnyheter21.00 Dagsrevyen 2121.30 Debatten22.30 Finnmarksløpet23.00 Kveldsnytt23.15 Kystvakta (3)24.00 Sofa (r)00.30 Nattsending

05.35 Morgensending12.15 Junior Masterchef (r)12.50 Bolighjelpen (23)13.40 Fikse eller flytte? (r)14.05 Tid for hjem (r)15.05 Grey's Anatomy (r)16.00 Home and Away (r)16.30 Home and Away (9)17.00 En moderne familie(r)17.30 En moderne familie(r)18.00 Solsidan (r)18.30 Nyhetene18.45 Været18.50 Sportsnyhetene19.00 Hotel Cæsar (r)19.30 Hotel Cæsar (112)20.00 Matkontrollen (8)20.30 TV 2 hjelper deg (8)21.00 Nyhetene21.20 Været21.25 Sportsnyhetene21.45 Tørnquistklubben (2)22.45 Frikjent (r)23.40 Suits (3)00.35 Hawaii Five-0 (r)01.30 Blue Bloods (r)02.20 Nattsending

06.00 Morgensending12.05 The Ellen DeGeneresShow (89)13.00 I'm Having Their Baby(r)14.00 Ladies of London (r)15.00 Alle elsker Raymond(r)15.30 Alle elsker Raymond(r)16.00 Kongen av Queens (r)16.30 Kongen av Queens (r)17.00 Bones (r)18.00 Norges styggesterom (r)19.00 Brannstasjonen (24)19.30 Norges styggesterom (8)20.30 Bertrands metode (6)21.30 The Blacklist (13)22.30 Paradise Hotel (4)23.30 Sex og singelliv (r)00.05 Alle elsker Raymond(r)00.35 Kongen av Queens (r)01.05 Kongen av Queens (r)01.30 Paradise Hotel (r)02.15 Will and Grace (r)02.40 Nattsending

06.00 Morgensending12.00 The Big Bang Theory(r)12.25 The Big Bang Theory(r)12.55 Mom (r)13.20 Sinnasnekker'n (r)14.20 Ullared (r)15.20 Baby Daddy (r)15.45 Cougar Town (r)16.15 Friends (r)16.45 Friends (r)17.15 Two and a Half Men(r)17.40 Two and a Half Men(r)18.10 The Big Bang Theory(r)18.35 The Big Bang Theory(r)19.00 Mom (r)19.30 4-stjerners middag(36)20.30 Lov og orden (3)21.30 Castle (13)22.30 Jegertvillingene (r)23.30 Castle (r)00.25 CSI: Miami (r)01.20 Nattsending

06.10 Morgensending13.25 VM skiskyting.Fellesstart kvinner.14.15 V-cup hopp.Direkte fra Holmenkollen.16.00 VM skiskyting.VM-studio.16.10 VM skiskyting.Fellesstart menn.17.15 VM skiskyting.Høydepunkter fra VM i Konti-olahti.18.00 Ungdomsstafett.Fra Holmenkollen.18.30 Newton19.00 Søndagsrevyen19.45 Sportsrevyen.Aktuelle reportasjer ogdagens sport.20.15 Alliert og alene (2)21.15 Grantchester (3)22.00 Fortitude (7)22.45 Skilt23.15 Kveldsnytt23.30 Venn i døden (r)23.55 Spill meg (r)00.25 Sofa (r)00.55 Nattsending

05.35 Morgensending11.00 Bonanza (20)12.00 Celebrity Masterchef(r)13.05 Våre idrettshelter (9)13.30 Våre idrettshelter(10)14.00 Matkontrollen (r)14.30 TV 2 hjelper deg (r)15.00 Dyrepasserne (r)15.30 Alt er lov (r)16.30 Robinsonekspedisjo-nen (r)18.00 Reisen hjem (5)18.30 Nyhetene og Sporten18.50 Været19.00 Tid for hjem (r)20.00 Robinsonekspedisjo-nen (6)21.00 Nyhetene21.20 Været21.25 Sportsnyhetene21.45 Robinsonekspedisjo-nen (6)22.15 En kveld hos Kloppen(r)23.15 Madam Secretary (r)00.15 The Good Wife (5)01.10 Nattsending

06.00 Morgensending09.30 The Ellen DeGeneresShow (r)10.30 The Ellen DeGeneresShow (r)11.30 Hele USA baker (r)12.30 Norges styggesterom (r)13.30 Norges styggesterom (r)14.30 Norges styggesterom (r)15.30 Norges styggesterom (r)16.30 Boligjakten (r)17.30 Luksusfellen (r)18.35 Jurassic Park – Dentapte verden. Am. actione-ventyr fra 1997.21.00 The Bourne Legacy.Am. actionthriller fra 2012.23.35 Hotell Helvete (r)00.35 Hvem var Jason Bour-ne? Am. action fra 2002.02.35 Den amerikanskepresidenten. Am. romantiskkomedie fra 1995.04.35 Nattsending

06.00 Morgensending11.50 Friends (r)12.20 Friends (r)12.50 Friends (r)13.20 Friends (r)13.50 Two and a Half Men(r)14.15 Two and a Half Men(r)14.45 Two and a Half Men(r)15.10 Two and a Half Men(r)15.35 Two and a Half Men(r)16.00 4-stjerners middag (r)17.00 4-stjerners middag (r)18.00 4-stjerners middag (r)19.00 4-stjerners middag (r)20.00 71° nord – Norgestøffeste kjendis (3)21.30 Neste sommer (3)22.00 Thomas Giertsen:Helt perfekt (3)22.30 Mellom bakkar ogberg (r)23.00 Lov og orden (r)24.00 Major Crimes (12)00.55 Nattsending

06.15 Morgensending12.15 Team Bachstad iIndia (r)12.45 Molanders (r)13.30 Finnmarksløpet (r)Europas lengste og tøffestehundesledeløp – 1000 kilo-meter.14.00 NRK nyheter14.20 VM skiskyting. VM-stafetten fra 1965.16.30 VM skiskyting. VM-studio.17.10 VM skiskyting. Sta-fett kvinner.18.45 Distriktsnyheter19.00 Dagsrevyen19.40 Norge rundt20.05 Beat for beat (1)20.55 Nytt på nytt (10)21.25 Skavlan (10)22.45 Finnmarksløpet. Euro-pas lengste og tøffeste hun-desledeløp – 1000 kilome-ter.23.15 Kveldsnytt23.30 Grammy Awards2015 (r)01.55 Nattsending

05.35 Morgensending14.05 Tid for hjem (r)15.05 Grey's Anatomy (r)16.00 Home and Away (r)16.30 Home and Away (10)17.00 En moderne familie(r)17.30 En moderne familie(r)17.55 Karl & Co (r)18.30 Nyhetene18.45 Været18.50 Sportsnyhetene19.00 En moderne familie(5)19.30 Nabolaget (5)20.00 The Voice – Norgesbeste stemme (2)21.00 Nyhetene21.20 Været21.25 Sportsnyhetene21.45 The Voice – Norgesbeste stemme (2)22.20 Senkveld med Tho-mas og Harald (7)23.25 Golden Goal (r)23.55 Eurojackpot (11)00.10 Tørnquistklubben (r)01.10 Nattsending

06.00 Morgensending11.10 Gordon Ramsay ryd-der opp (r)12.05 The Ellen DeGeneresShow (90)13.00 I'm Having Their Baby(r)14.00 Ladies of London (r)15.00 Alle elsker Raymond(r)15.30 Alle elsker Raymond(r)16.00 Kongen av Queens (r)16.30 Kongen av Queens (r)17.00 Bones (r)18.00 Norges styggesterom (r)19.00 Junior MasterchefUSA (r)20.00 Pascals konditori (r)21.00 Jurassic Park – Dentapte verden. Am. action-eventyr fra 1997.23.20 Sex og singelliv (r)24.00 Sex og singelliv (r)00.40 Sex og singelliv (r)01.15 Sex og singelliv (r)01.50 Nattsending

06.00 Morgensending13.20 Sinnasnekker'n (r)14.20 Ullared (r)15.20 Baby Daddy (r)15.50 Cougar Town (r)16.15 Friends (r)16.45 Friends (r)17.15 Two and a Half Men(r)17.40 Two and a Half Men(r)18.10 The Big Bang Theory(r)18.35 The Big Bang Theory(r)19.00 The Big Bang Theory(r)19.30 America's FunniestHome Videos (23)20.00 Mellom bakkar ogberg (r)20.30 Neste sommer (r)21.00 Thomas Giertsen:Helt perfekt (r)21.30 The Graham NortonShow (21)22.30 Coyote Ugly. Am. dra-makomedie fra 2000.00.30 Nattsending

05.25 Morgensending12.45 V-cup alpint. Storsla-låm 2. omgang, menn.13.25 V-cup alpint. Slalåm2. omgang, kvinner.13.45 Vinterstudio14.10 V-cupfinale langrenn.50 km fri teknikk fellesstart,menn.16.25 VM skiskyting. Sta-fett, menn.18.00 V-cup hopp. Direktefra Holmenkollen.19.00 Lørdagsrevyen19.45 Lotto-trekning19.55 Bli med på MGP-vor-spiel!20.25 Melodi Grand Prix2015 – Finale22.40 Underholdningsavde-lingen (7)23.15 Kveldsnytt23.30 VM-kveld. Høydepunk-ter, intervjuer, reportasjer ogmedaljeseremonier fra Kon-tiolahti.24.00 Snabba cash. Sv.dramathriller fra 2010.02.00 Nattsending

05.20 Morgensending09.00 Junior Masterchef (r)09.25 Junior Masterchef (r)10.00 Bonanza (17)11.00 Bonanza (18)12.00 Masterchef (r)13.15 Celebrity Masterchef(r)14.30 Fjellflørt (r)15.30 Dropped – Helteneskamp (r)17.00 The Voice – Norgesbeste stemme (r)18.30 Nyhetene18.50 LørdagsMagasinet19.10 Sportsnyhetene19.20 Været19.30 Dyrepasserne (r)20.00 Alt er lov (3)21.00 Nyhetene21.15 Været21.20 Sportsnyhetene21.40 Vårt Lille Land (3)22.15 God kveld Norge (10)22.50 Ryktet går. Am.romantisk dramakomediefra 2005.00.50 Nattsending

06.00 Morgensending10.00 The Ellen DeGeneresShow (r)11.00 The Ellen DeGeneresShow (r)12.00 Million Dollar ListingNew York (r)13.00 Ladies of London (r)14.00 The Real Housewivesof Beverly Hills (3)15.00 The Real Housewivesof Beverly Hills (4)16.00 The Middle (2)16.30 Bertrands metode (r)17.30 Brannstasjonen (r)18.00 Brannstasjonen (r)18.30 Brannstasjonen (r)19.00 Brannstasjonen (r)19.30 Hairspray. Am./br.komediemusikal fra 2007.21.30 Hvem var Jason Bour-ne? Am. action fra 2002.23.35 Den amerikanskepresidenten. Am. romantiskkomedie fra 1995.01.35 Paradise Hotel (r)03.00 Paradise Hotel (r)03.50 Paradise Hotel (r)04.40 Nattsending

06.00 Morgensending11.45 Friends (r)12.15 Friends (r)12.45 Friends (r)13.15 Friends (r)13.45 Friends (r)14.15 Two and a Half Men(r)14.40 Two and a Half Men(r)15.10 Two and a Half Men(r)15.35 Two and a Half Men(r)16.00 Two and a Half Men(r)16.30 71° nord – Norgestøffeste kjendis (r)18.00 The Biggest LoserNorge (r)19.30 Boligkrise (r)20.30 Aamodt og Kjus påbortebane (r)21.30 The Proposal. Am.romantisk komedie fra2009.23.35 Jaget. The Fugitive.Am. thriller fra 1993.02.00 Nattsending

06.15 Morgensending13.30 Med Attenborough tilGalapagos (r)14.20 Hygge i Strömsö (1)15.00 NRK nyheter15.15 Byttelåne liv (r)15.30 Som au pair i London(r)16.00 Hagekampen (1)17.00 NRK nyheter17.15 Danne og Bleckan (r)17.30 Oddasat – nyheter påsamisk17.45 Tegnspråknytt17.50 Skilt (r)18.15 Skattejegerne (5)18.45 Distriktsnyheter19.00 Dagsrevyen19.45 Puls20.15 Severin (1)20.45 Billedbrev (1)20.55 Distriktsnyheter21.00 Dagsrevyen 2121.30 Mord uten grenser(4)22.30 Spill meg (3)23.00 Kveldsnytt23.15 Shetland (r)00.40 Nattsending

05.10 Morgensending12.50 Bolighjelpen (25)13.40 Fikse eller flytte? (r)14.05 Tid for hjem (r)15.05 Grey's Anatomy (r)16.00 Home and Away (r)16.30 Home and Away (11)17.00 En moderne familie(r)17.30 En moderne familie(r)18.00 Solsidan (r)18.30 Nyhetene18.45 Været18.50 Sportsnyhetene19.00 Hotel Cæsar (r)19.30 Hotel Cæsar (113)20.00 En kveld hos Kloppen(8)21.00 Nyhetene21.20 Været21.25 Sportsnyhetene21.40 Frikjent (3)22.40 The Missing (3)23.50 Suits (4)00.45 Hawaii Five-0 (r)01.35 Blue Bloods (r)02.25 Nattsending

06.00 Morgensending12.05 The Ellen DeGeneresShow (91)13.00 I'm Having Their Baby(r)14.00 Ladies of London (r)15.00 MasterChef Norge (r)16.00 Svenske Hollywood-fruer (r)17.00 Bones (r)18.00 Million Dollar ListingMiami (4)19.00 Brannstasjonen (25)19.30 Norges styggesterom (9)20.30 Junior MasterchefUSA (6)21.30 NCIS: New Orleans(8)22.30 Paradise Hotel (5)23.30 Sex og singelliv (r)00.05 Svenske Hollywood-fruer (r)01.05 Kongen av Queens (r)01.30 Paradise Hotel (r)02.15 Will & Grace (r)02.40 Will & Grace (r)03.00 Nattsending

06.00 Morgensending09.15 Sinnasnekker'n (r)10.05 Millionær søker kjæ-reste (r)12.00 The Big Bang Theory(r)12.55 Mom (r)13.20 Sinnasnekker'n (r)14.20 Ullared (r)15.15 Baby Daddy (r)15.40 Cougar Town (r)16.10 Friends (r)16.40 Friends (r)17.10 Two and a Half Men(r)18.05 The Big Bang Theory(r)19.00 Mom (r)19.30 4-stjerners middag(37)20.30 The Biggest LoserNorge (2)22.00 Jegertvillingene (2)23.00 Castle (r)23.55 CSI: Miami (r)00.50 Special Victims Unit(r)01.45 CSI: NY (r)02.30 Nattsending

06.15 Morgensending14.20 Hygge i Strömsö (2)15.00 NRK nyheter15.15 Byttelåne liv (r)15.30 Som au pair i London(7)16.00 Hagekampen (2)17.00 NRK nyheter17.15 Danne og Bleckan (r)17.30 Oddasat – nyheter påsamisk17.45 Tegnspråknytt17.50 Det søte liv (r)18.00 Skattejegerne (6)18.30 Extra18.45 Distriktsnyheter19.00 Dagsrevyen19.45 Ut i naturen20.15 Livet på Setesdalsba-nen20.55 Distriktsnyheter21.00 Dagsrevyen 2121.30 Brennpunkt22.30 Trygdekontoret (5)23.10 Kveldsnytt23.25 Eit perfekt liv (4)23.55 Alliert og alene (r)00.50 Nattsending

05.30 Morgensending12.15 Celebrity Masterchef(7)12.50 Bolighjelpen (26)13.40 Fikse eller flytte? (r)14.05 Tid for hjem (r)15.05 Grey's Anatomy (r)16.00 Home and Away (r)16.30 Home and Away (12)17.00 En moderne familie(r)17.30 En moderne familie(r)18.00 Solsidan (r)18.30 Nyhetene18.45 Været18.50 Sportsnyhetene19.00 Hotel Cæsar (r)19.30 Hotel Cæsar (114)20.00 Tid for hjem (11)21.00 Nyhetene21.20 Været21.25 Sportsnyhetene21.40 Grey's Anatomy (11)22.40 Madam Secretary(11)23.35 Suits (5)00.30 Hawaii Five-0 (r)01.25 Nattsending

06.00 Morgensending11.10 Gordon Ramsay ryd-der opp (r)12.05 The Ellen DeGeneresShow (92)13.00 I'm Having Their Baby(r)14.00 MasterChef USA (r)15.00 MasterChef Norge (r)16.00 Svenske Hollywood-fruer (r)17.00 Bones (r)18.00 Norges styggesterom (r)19.00 Brannstasjonen (26)19.30 Norges styggesterom (10)20.30 Pascals konditori (3)21.30 Hundepatruljen Oslo(10)22.30 Paradise Hotel (6)23.30 Sex og singelliv (r)00.05 Chicago P.D. (10)01.05 Kongen av Queens (r)01.30 Paradise Hotel (r)02.15 Will & Grace (100)02.40 Will & Grace (101)03.00 Bones (r)03.50 Nattsending

06.00 Morgensending14.20 Ullared (r)15.15 Baby Daddy (r)15.45 Cougar Town (r)16.10 Friends (r)16.40 Friends (r)17.10 Two and a Half Men(r)17.40 Two and a Half Men(r)18.05 The Big Bang Theory(r)18.35 The Big Bang Theory(r)19.00 Mom (r)19.30 4-stjerners middag(38)20.30 Aamodt og Kjus påbortebane (3)21.30 Mellom bakkar ogberg (2)22.00 The Big Bang Theory(14)22.30 Neste sommer (r)23.00 Thomas Giertsen:Helt perfekt (r)23.30 Castle (r)00.25 CSI: Miami (r)01.20 Nattsending

Byavisa Sandefjord - [PDF Document] (27)

Svarpremie

BARN FORKLARER Samarbeid

NAVNEDAGER Måned

UKAS TEGNING

KRYSSORD

LØSNING

Kryssordvinner forrige uke: Bjørg Halstad, 3233 Sandefj ord

Silja Tenvik-Solfj eld– Når man gjør noe sammen

Silje Kruge Bjerke (5)– Ordne opp ting i krangler

og sånt.

Storm Tobias Håkonsen Torheim (5)

– Det er når man hjelper folk. Vi gjør det i barnehagen.

Sigurd Riksfj ord (5) har tegnet denne fi ne tegningen til oss.

27L E T T M I XB Y A V I S A S A N D E F J O R D11. mars 2015

Løsningsord sendes på e-post til grafi [emailprotected] ord.no med ordet «Kryssord» i emnefeltet, eller i posten til Byavisa Sandefj ord, Søndre Kullerød 4A, 3241 Sandefj ord.Konvolutt må merkes «Kryssord». Hver uke trekker vi ut en vinner som får to Flaxlodd tilsendt. Frist for innlevering: Søndag kl. 24:00.

NAVN: _____________________________________________________________

ADRESSE: __________________________________________________________

Send oss din tegningHvis du sender oss en tegning, kommer den på trykk. Husk å skrive på navn, alder og bosted. Adresse: Byavisa Sandefj ord, Søndre Kullerød 4A, 3241 Sandefj ord eller [emailprotected] ord.no

Finn oss på og .

Velkommen til Norges største godisbutikk- midt i Sandefjord sentrum!Tidligere Wonderland Kiosk og Video | Adresse: Jernbaneplassen 1, SandefjordÅpningstider: Man-fre 11-22, lør 10-23, søn 12-23

k

.

kk

11. Edvin /TaleEdvin = gammelengelsk ead (rikdom) + wine (venn). Tale er tysk sammentrek-ning av Sankta Adelheid.

12. Gregor /Gro Gregor(ius) = gresk gregorios (den våkende). Gro = norrønt gróa (gro).

13. Greta /GreteBegge kommer av Margrete = gresk margari-tes (perle), lånt fra persisk.

14. Mathilde /MetteMathilde = gammel-tysk mathi (makt) + hildi (strid). Mette er en kortform av det samme navnet.

15. Christel /Christer /Chris Alle er sideformer til Kristian eller Kristine, som begge kom-mer av latin christianus.

16. Gudmund/ Gudny Gudmund = nor-rønt Guð (Gud) + mundr (beskyttelse). Gudny = Guð + nýr (ny).

17. Gjertrud /Trude Gjertrud = norrønt geirr (spyd) + þruðr (styrke). Trude er en kortform.

PRØV GRATISDu er ikke forpliktet til å kjøpe noe, men blir abonnent på nye blader. Porto og ekspedisjon kr 49,- tilkommer. Hvis du ikke vil abonnere, gi oss beskjed innen 14 dager etter at du har fått prøve pakken. Som abonnent mottar du 2 stk 4 pk. Shai refi ll-blader hver 4. måned – fritt levert. Pris pr pakke er kun kr 149,-. Bestiller må være over 18 år. Zentio AS Kundeservice: 2222 8000

Byavisa Sandefjord - [PDF Document] (28)

SandefjordSSSSaannddddddeefjfjfjfjfjfjoordVÆRET

Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK

SANDEFJORDSANDEFJORD

TEGNESERIE HAKKUM

TALL OM TING HELT TIL SIST

02800POLITIET

NØDNR. 112

BRANNVESEN33 00 36 00

NØDNR. 110

LEGEVAKT33 45 67 00

SYKEHUSET33 34 20 00

NØDNR. 113

33 06 78 00

LARVIKKOMMUNE

SANDEFJORDKOMMUNE33 41 60 00

STOKKEKOMMUNE33 29 50 00

Seier:2321 mennesker hadde tatt turen til Runar for å se Thomas Numme spille med Runar mot Haslum, det er ny rekord av men-nesker i Runarhallen. - Det har vært kjempe gøy å spille med Runar, stor stas! Det verste har vært å trene, det har jeg jo ikke akkurat gjort så mye av på en stund, for-teller Numme stolt etter kveldens seier. Her er Thomas Numme med en stor fan som heiet og klappet gjen-nom hele kampen, Milea Clasen-Raastad.

VINN FLAXLODDSend inn ditt bilde på epost [emailprotected], eller per MMS til 2077 med kodeord BYSA BILDE. Pris per MMS kroner 10. Bildet sendes sammen med navn på fotograf og en kort beskrivelse av hva, hvem eller hvor bildet er tatt. Bilder som blir brukt belønnes med Flax-lodd.

8

*Gjelder de 100 første kundene. Vi tar kun betalt for omleggingen.

Kastet industriområdeBekkeveien 8, Sandefjord

Tlf 90 47 57 47

Håndvask Polering Lakkrensing Innvendigrensing

Dekkhotell Dekkskift Oljeskift

Gratis dekkhotell* VI TILBYR OGSÅ:

Innglassing av terrasse og balkonger

Isolerglass – speil – plast

THORS GLASS ASALT I GLASS

*

Skolmar 17, 3232 Sandefjord Telefon 909 30 582 / E-post: [emailprotected]

70.dagen i dag, og det er 295 dager igjen av 2015

06.47Sto sola opp i dagSol ned i dag: 18.09Sol opp i morgen: 06.44Sol ned i morgen: 18.11Sol opp fredag: 06.41Sol ned fredag: 18.14

1899den 11. mars, ble Frederik 9, konge av Danmark fra 1947, født († 1972).

Byavisa Sandefjord - [PDF Document] (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Nathanial Hackett

Last Updated:

Views: 6046

Rating: 4.1 / 5 (72 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nathanial Hackett

Birthday: 1997-10-09

Address: Apt. 935 264 Abshire Canyon, South Nerissachester, NM 01800

Phone: +9752624861224

Job: Forward Technology Assistant

Hobby: Listening to music, Shopping, Vacation, Baton twirling, Flower arranging, Blacksmithing, Do it yourself

Introduction: My name is Nathanial Hackett, I am a lovely, curious, smiling, lively, thoughtful, courageous, lively person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.